ஆவிக்குரிய நோன்பு

பழைய ஏற்பாட்டில் நோன்பு :


1. பெயர் விளக்கம்:
எபிரேயத்தில், நோன்பு என்ற வார்த்தைக்கு, “SOM” என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. “SUM” என்றால், நோன்பிருப்பது என்று அர்த்தம்.

கிரேக்கத்தில், நோன்பு என்ற வார்த்தைக்கு “Nestis” அல்லது, “Nesteia” என்ற வார்த்தை, பயன்படுத்தப்படுகிறது. “Nesteua” என்றால், “நோன்பிருப்பது” என்று அர்த்தம்.

2. பொருள்:
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, உண்ணும் உணவையும், குடிக்கும் பானத்தையும் நிறுத்தி வைப்பது, என்று பொருள்.

3. எத்தனை முறை நோன்பு:
தொடக்கத்தில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை, அதாவது "ஒப்புரவு நாளில்", நோன்பிருந்தார்கள் - லேவி 16:30-31, 23:27-32, எண் 29:7,11.

நாடுகடத்தலுக்குப் பின் ஆண்டுக்கு நான்கு முறை, நான்காம், ஐந்தாம், ஏழாம், பத்தாம் மாதங்களில், நோன்பிருந்தார்கள் - செக் 8:19.

4. எத்தனை வகை நோன்பு:
1. தனி நோன்பு – தாவீது – 2சாமு 12:22.
2. கூட்டு நோன்பு - இஸ்ராயேலர் - நீ.த 20:26.
3. நாள் குறிப்பிட்டு நோன்பு – யோவே 1:14.

எதற்காக நோன்பு :


1. மனத்துயரத்தின் வெளிப்பாடு நோன்பு :
1. சவுல் மன்னனின் இறப்புக்காக மக்கள் நோன்பிருந்தார்கள் – 1சாமு 31:13, 2சாமு 1:12.
2. ஆப்னேரின் இறப்புக்காக தாவீது நோன்பிருந்தார் – 2சாமு 3:35.
3. எருசலேம் தீக்கிரையான போது, நெகேமியா நோன்பிருந்தார் - நெகே 1:4.
4. பிறரின் நோயில், தாவீது நோன்பிருந்தார் - தி.பா 35:13-14.

2. பாவப் பரிகாரத்துக்காக நோன்பு :
1. எலியாவின் காலத்தில், ஆகாபு மன்னன், பாவ அறிக்கையிட்டு, நோன்பிருந்தான் - 1அர 21:27.
2. நெகேமியா மக்களை ஒன்றுகூட்டி, நோன்பிருந்து, பாவ அறிக்கையிட்டார் - நெகே 9:1-2.
3. தானியேல் நோன்பிருந்து, பாவ அறிக்கையிட்டார் - தானி 9:3-4.
4. நினிவே மக்கள், அரசன் என யாவரும், நோன்பிருந்து, பாவ அறிக்கையிட்டனர் - யோனா 3:5-8.

3. கடவுளுடைய உதவியும், வழிநடத்தலும் பெற நோன்பு:
1. பத்துக் கட்டளையை பெறுவதற்காக – மோசே நோன்பு இருந்தார் – வி.ப 34:28, இ.ச 9:9.
2. தன் குழந்தை நலம் பெற, தாவீது நோன்பு இருந்தார் – 2சாமு 12:16-23.
3. போர் வேளையில், கடவுளின் உதவி பெற, மக்களிடம் நோன்பிருக்குமாறு, யோசேபாத் கட்டளையிட்டார் - 2குறி 20:3-4.
4. நாடு திரும்புதலின் வேளையில், பயணம் நலமாக அமைய, எஸ்றா நோன்பு நாளைக் குறிப்பிட்டார் - எஸ்றா 8:21-23.

4. பிறருக்காக நோன்பு :
1. நாடு திரும்பியவர்களின் குற்றங்களுக்காக, எஸ்றாவின் நோன்பு – எஸ்றா 10:6.
2. மக்களின் மீட்புக்காக – எஸ்தரின் நோன்பு – எஸ் 4:15-17.

"பல்வேறு கருத்துக்களுக்காக, நோன்பிருந்தவர்கள்"


1. மோசே – “இறை வழிநடத்தல் பெற”

• மோசே, சீனாய் மலையில், நாற்பது நாட்கள், ஆண்டவருடன் இருந்தார் - வி.ப 34:28.
• அவர் அப்பம் உண்ணவுமில்லை, தண்ணீர் பருகவுமில்லை – வி.ப 34:28.
• கடவுளிடமிருந்து, பத்துக் கட்டளைப் பெற்றார் - வி.ப 34:28,29.

2. எலியா– “கடவுளின் பாதுகாப்பு பெற”

எலியா நாற்பது இரவும் பகலும் நடந்து, ஓரேபு என்ற கடவுளின் மலையை அடைந்தார் - 1அர 19:8.
எதிர்த்தவர்களை வீழ்த்த, கடவுள் துணை செய்தார் - 1அர 19:17,18.

4. தாவீது

a. "மனத்துயரத்தைப் போக்க"
சவுல், யோனத்தான் ஆகியோரின் இறப்பைக் குறித்து, அழுது புலம்பி, தாவீது மாலைவரை நோன்பிருந்தார் - 2சாமு 1:12.
b.“குழந்தைக்கு நலம் கிடைக்க ”
தாவீது, தன் குழந்தை சாகுந்தருவாயில் இருந்தபோது, உண்ணா நோன்பு மேற்கொண்டு, தரையில் படுத்துக் கிடந்தார் - 2சாமு 12:16,22.
c.“பாவ மன்னிப்புக்காக”
தாவீது, சாக்கு உடை உடுத்தி, முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்தார் - 1குறி 21:16.
நானே குற்றவாளி என்று அறிக்கையிட்டார் - 1குறி 21:17.
அவரது மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டது – 1குறி 21:18-22.

3. தானியேல்

a.“பாவமன்னிப்புக்காக”
தானியேல் நோன்பிருந்து, சாக்கு உடை அணிந்து, சாம்பலில் அமர்ந்து, வேண்டினார் - தானி 9:3.
பாவ அறிக்கை செய்தார் - தானி 9:4-19.
தானியேலின் மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டது – தானி 9:23,24.
b.“மனத்திடன் கிடைக்க”
தானியேல் மூன்று வாரங்கள், நோன்பிருந்து ஜெபித்தார் - தானி 10:2,3.
அவரது மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டது – தானி 10:12.


5. இஸ்ராயேல் மக்கள்

"சபையார் நோன்பு"
கூடாரத் திருவிழா முடியும் நாளில், இஸ்ராயேல் மக்கள், நோன்பிருக்குமாறு ஒன்று கூட்டப்பட்டனர் - நெகே 9:1.
அவர்கள் தங்கள் தலைமேல், புழுதியைப் பூசிக்கொண்டு, நோன்பிருந்தனர் - நெகே 9:1
தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டனர் - நெகே 9:3.

6. மத்தத்தியாவும் மைந்தர்களும்

“எருசலேமிற்காக”
எருசலேம், அன்னியர் கையில் அகப்பட்டதால், மத்தத்தியாவும், அவருடைய மைந்தர்களும், சாக்கு உடை உடுத்திக்கொண்டு, அழுது புலம்பினர் - 1மக் 2:14.
b.“மனத்திடன் கிடைக்க”
தானியேல் மூன்று வாரங்கள், நோன்பிருந்து ஜெபித்தார் - தானி 10:2,3.
அவரது மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டது – தானி 10:12."விடுதலை அளிக்கும் நோன்பு"

1. யோபு - “துன்பத்திலிருந்து மீட்புக்காக”
யோபு தனக்குள்ள எல்லாவற்றையும், இழந்த போது, சாம்பலில் உட்கார்ந்தார் - யோபு 2:8.
“என்னை மீட்பவர் உயிரோடிருக்கிறார்” என்று நம்பினார் - யோபு 19:25.
விடுதலை
- இருமடங்கு ஆசீரைப் பெற்றுக்கொண்டார் - யோபு 42:10,11.
4. இஸ்ராயேல் மக்கள்
“அன்னிய அரசனிடமிருந்து பாதுகாக்க”

ஆண்கள் நோன்பிருந்து, தங்களைத் தாழ்த்தினர் - யூதி 4:9.
பெண்களும், சிறியோர்களும், இடுப்பில் சாக்கு உடை உடுத்தி, தலையில் சாம்பலைத் தூவினார்கள் - யூதி 4:10,11.
சாக்கை விரித்து, கோயிலின் முகப்பில் விழுந்து கிடந்தனர் - யூதி 4:11.
சாக்கு உடை அணிந்து, தன்னார்வக் காணிக்கைகளும், எரிபலிகளும், நேர்ச்சைகளும், செலுத்தினார்கள் - யூதி 4:14.
விடுதலை
ஆண்டவர் அவர்களின் குரலுக்கு, செவிசாய்த்தார். அவர்களின் துயரத்தைக் கண்ணுற்றார் - யூதி 4:13.
2. எஸ்ரா- “மக்களின் மீட்புக்காக”
எஸ்ரா உண்ணாமலும், குடிக்காமலும், மக்களின் குற்றத்திற்காக நோன்பிருந்து அழுது புலம்பினார் - எஸ்ரா 10:6.
மக்களுக்கு, குற்றத்தை சுட்டிக்காட்டி, எச்சரித்தார் – எஸ்ரா 10:10,11.
விடுதலை
மக்கள், தங்கள் குற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, மனம் திரும்பினர் - எஸ்ரா 10:1-2,12.

5. எஸ்ராவும், மக்களும்
“பயணம் நலமாக அமைய”
எஸ்ராவும், மக்களும், தங்கள் பயணம் நலமாக அமைய, அகாபு ஆற்றருகே நோன்பிருந்தனர் - எஸ்ரா 8:21.
விடுதலை
ஆண்டவர் அவர்களின் மன்றாட்டைக் கேட்டார் - எஸ்ரா 8:23.

3. நெகேமியா- “எருசலேமின் மீட்புக்காக”
நெகேமியா எருசலேமைக் குறித்து, பல நாட்கள் துக்கம் கொண்டாடினார். தரையில் உட்கார்ந்து அழுதார். நோன்பிருந்து, கடவுளிடம் மன்றாடினார் - நெகே 1:4.
பாவங்களை அறிக்கையிட்டார் - நெகே 1:5,6.
விடுதலை
எருசலேம் நகர், நெகேமியாவால் கட்டி எழுப்ப, கடவுள் திருவுளம் கொண்டார் - நெகே 2:5-8.
6. யூதாவும் மக்களும்
“போரில் வெற்றி கிடைக்க”
இஸ்ராயேல் மக்கள், கூட்டாக மிஸ்பாவுக்குச் சென்றனர்.
நோன்பிருந்து, சாக்கு உடை உடுத்தி, சாம்பல் தூவினர் - 1மக் 3:47.
எதிர்த்து வந்தவர்கள், ஓடிப்போனார்கள் - 1மக் 4:22.
விடுதலை
அன்றே இஸ்ராயேலுக்கு மீட்பு வந்தது – 1மக் 4:25.
7. ஆகாபு
“தீமை வராமல் பாதுகாக்க”
நாபோத்தைக் கொன்று, பாவம் செய்ததற்காக, எலியா இறைவாக்கினர், ஆகாபை எச்சரித்தார் - 1அர 21:17-25.
எச்சரிக்கையின் வார்த்தையைக் கேட்ட ஆகாபு, வெற்றுடலின் மீது, சாக்கு உடை உடுத்தி, நோன்பு காத்து, சாக்குத்துணி மீது படுத்தான் - 1அர 21:27.

விடுதலை
ஆகாபு, தன்னைத் தாழ்த்திக் கொண்டதால், அவனுக்கு தீமை வராமல், காப்பாற்றப்பட்டான் - 1அர 21:29.

8. யூதாவும் சகோதரர்களும் - “திரு உறைவிடம் தூய்மைப்பட”

எதிரிகளால் தீக்கிரையாக்கப்பட்ட, திரு உறைவிடத்;தைக் கண்டு, யூதாவும், சகோதரர்களும், அழுது புலம்பிக் கொண்டு, சாம்பலைத் தூவிக் கொண்டார்கள் - 1மக் 4:39.
நெடுஞ்சாண்கிடையாய் கிடந்து, ஆண்டவரை மன்றாடினார்கள் - 1மக் 4:40.
பலிபீடம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு, அர்ப்பண விழா கொண்டாடினர் - 1மக் 4:59.

விடுதலை
மக்களிடையே பழிச்சொல் நீங்கி, அக்களிப்பு நிலவியது - 1மக் 4:59.

9. யூதாவும் மக்களும் - “கடவுளின் உதவி பெற”

திருச்சட்டம், நாடு, திருக்கோவில், போன்றவை இழக்கும் தருவாயில் இருந்ததால், அவர்கள் பிற இனத்தாரின் கையில் விழாதிருக்க, மூன்று நாட்கள், இடைவிடாமல், உண்ணா நோன்பிருந்து, மன்றாடினர் - 2மக் 13:10,12.
ஆண்டவரின் உதவி, யூதாவுக்கு பாதுகாப்பு அளித்ததால், பகைவர்கள் அழிக்கப்பட்டனர் - 2மக் 13:17.

விடுதலை
“கடவுளுக்கே வெற்றி” என்று, போர்க்குரல் எழுப்பினர் - 2மக் 13:15.

10. நினிவே மக்கள் - “கடவுளின் இரக்கத்திற்காக”

இன்னும் நாற்பது நாளில், நினிவே அழிக்கப்படும் என்ற யோனாவின் எச்சரிக்கையை கேட்ட போது, பெரியோர், சிறியோர், அனைவரும் சாக்கு உடை உடுத்தினர் - யோனா 3:5.
நினிவே அரசன் சாக்கு உடை உடுத்திக்கொண்டு, சாம்பல் மீது உட்கார்ந்தான் - யோனா 3:6.

விடுதலை
எனவே, கடவுள் தம் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு, தண்டனையை அனுப்பவில்லை – யோனா 3:10.

11. யூதித் - “இஸ்ராயேலின் மீட்புக்காக, எதிரியை அழிக்க”

யூதித் குப்புற விழுந்து, தலையில் சாம்பலை தூவிக் கொண்டார் - யூதி 9:1.
நோன்பு முடித்து, சாக்கு உடையை களைந்துவிட்டு, ஆலயத்தில் உரத்தக் குரலில் மன்றாடினார் - யூதி 9:1.
மன்றாட்டை முடித்து விட்டு, எதிரியான ஒலோபெர்னஸை சந்திக்கச் சென்றார் - யூதி 10:1,6.

விடுதலை
கடவுள் யூதித்தைக் கொண்டே, எதிரியை வீழ்த்தினார் - யூதி 13:8.

"நோன்புக்கு ஆயத்தம்"

கடவுள், எசேக்கியா மன்னனை நோன்புக்கு ஆயத்தம் செய்தார்:

1. எசேக்கியா மன்னன், கடவுளுக்குப் பிரியமானவர்.

அவர், ஆலயத்திலும், வழிபாட்டிலும், திருச்சட்டத்திலும், பல மறுமலர்ச்சிகளை செய்தார் - 2குறி 29,30,31 அதி.

2. எனவே, கடவுள் அவரை ஆசீர்வதித்தார்.

பல செல்வங்களால் நிரப்பினார் - 2குறி 32:27-30.

3. பின்னர், எசேக்கியா கடவுளை விட்டுப் பிரிந்தார்:

செருக்கு, அவரை கடவுளிடமிருந்து பிரித்தது – 2குறி 32:25.

4. கடவுள், எசேக்கியாவுக்கு கொடுத்த எச்சரிக்கை:

வியாதியைக் கொடுத்தார் .
“வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்து” என்றார் - 2அர 20:1.
அதுவே அவருக்கு, நோன்பிருக்க விடுத்த அழைப்பானது.

5. எசேக்கியா எவ்வாறு நோன்பிருந்தார் :

தன் வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குப்படுத்தினார். அதாவது ,
சுவர்ப்பக்கமாகத் திரும்பினார் - எசா 38:2.
தான் செய்த நன்மைத்தனங்களை சொல்லி, கதறி அழுதார் - எசா 38:3.
கண்ணீர் விட்டு, புலம்பி ஜெபித்தார் - எசா 38:10-16.
தன்னை தரைமட்டும் தாழ்த்திக்கொண்டார்.
இவ்வாறு, எசேக்கியா நோன்பிருந்து, வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குப்படுத்தினார்.


நோன்பிருக்க ஆயத்தம் செய்த மற்றவர்கள்:

1. எஸ்தர் மக்களை ஆயத்தப்படுத்துதல் :
ஆமானின் சூழ்ச்சியினால், யூதகுலம் முழுவதும், அழிக்கப்படும் நிலையில் இருந்தது – எஸ் 3:13.
அப்போது, யூதகுலம் மீட்படையும்படியாக, மூன்று நாட்கள் நோன்பிருக்குமாறு, எஸ்தரும், மார்தொக்கேயும், மக்களை ஆயத்தம் செய்தனர் - எஸ் 4:16.

2. நினிவே அரசன் மக்களை ஆயத்தப்படுத்துதல் :
இன்னும் நாற்பது நாட்களில், நினிவே அழிக்கப்படும்” என்ற யோனாவின் எச்சரிக்கை வார்த்தை, நினிவே மக்களுக்கு, நோன்புக்கு ஆயத்தமாக இருந்தது – யோனா 3:4,5.
நினிவே அரசனின் கட்டளை, மக்கள் அனைவரையும், நோன்பிருக்க ஆயத்தம் செய்தது – யோனா 3:7,8.
குடும்பத்தில், பெற்றோர், பெரியோர், குடும்பத்தின் காரியங்களை கவனித்து, நோன்புக்கு ஆயத்தம் செய்தனர்.

3. யோசேபாத் அரசன் மக்களை ஆயத்தப்படுத்துதல் :
எதிர் நாட்டு அரசர்கள், படையெடுத்து வந்தபோது, யோசேபாத், கட்டளை மூலமாக, யூதா மக்களை நோன்பிருக்க ஆயத்தம் செய்தார் - 2குறி 20:3.

4. எஸ்ரா மக்களை ஆயத்தப்படுத்துதல்:
எஸ்ரா, தங்கள் பயணம் நலமாக அமைய வேண்டுமென்று, உபதேசம் மூலமாக, மக்களை நோன்புக்கு ஆயத்தம் செய்தார் - எஸ்ரா 8:21.

5. வானதூதர் சிம்சோனின் பெற்றோரை ஆயத்தம் செய்தல்:
சிம்சோனின் பெற்றோரை, வானதூதர் நோன்பிருக்க ஆயத்தம் செய்தார் - நீ.த 13:4,5.
பிள்ளைகள் நோன்பிருக்க, பெற்றோர் பிள்ளைகளை ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் (உ.ம்) சிம்சோன் நோன்பு வாழ்வு வாழ, சிம்சோனை ஆயத்தப்படுத்தும்படி, அவர் பெற்றோரை, வானதூதர் கட்டளை மூலமாக, ஆயத்தம் செய்கின்றார் - நீ.த 13:13,14.

"சாம்பல் - மண் - புழுதி "

A. மனித உடல் உருவானது:

1. கடவுள், நிலத்தின் மண்ணால், மனிதனை உருவாக்கினார் - தொ.நூ 2:7.
2. எல்லாம் மண்ணிலிருந்தே தோன்றின – ச.உ 3:20.
D. மனஸ்தாபத்தை வெளிப்படுத்த:
1. இஸ்ராயேலர், தோல்வியுற்ற போது, யோசுவாவும், இஸ்ராயேலின் முதியோரும், பேழையின் முன், முகம்குப்புற விழுந்து கிடந்தனர். தம் தலை மீது, புழுதியை வாரிப் போட்டுக் கொண்டனர் - யோசு 7:6.
2. நாடு தோல்வியுற்ற போது, சீயோனின் பெரியோர், தங்கள் தலைமேல் புழுதியை தூவிக் கொண்டனர் - புல 2:10.
3. தீர் நாட்டின் அழிவைப் பற்றி, எசேக்கியேல் இறைவாக்கினர் எச்சரிக்கின்றார். “மாலுமிகள், புழுதியைத் தங்கள் தலைமேல் வாரிப்போடுவர். சாம்பலில் புரண்டழுவர்”- எசே 27:30.
4. பாபிலோனியர், தங்கள் தலைமேல், புழுதியை வாரிப்போட்டுக் கொண்டு, அழுது புலம்பினர் - வெளி 18:19.
B. மனித உடல் செல்ல வேண்டிய இடம்:

1. நீ மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதால், அதற்கு திரும்புவாய் - தொ.நூ 3:19.
2. நீ மண்ணாய் இருக்கின்றாய், மண்ணுக்கே திரும்புவாய் - தொ.நூ 3:19.
3. மணிதர் மீண்டும் மண்ணுக்கே திரும்புவர் - யோபு 34:15.
4. நீர் மூச்சை நிறுத்தினால், உயிரினங்கள் மாண்டு, மறுபடியும் புழுதிக்கேத் திரும்பும் - தி.பா 104:29.
5. மண்ணிலிருந்து வந்த உடல், மண்ணுக்கே திரும்பும் - ச.உ 12:7, 3:20.
E. மனத்துயரத்தை வெளிப்படுத்த:
1. யோபுவின் நலம் விசாரிக்க வந்த நண்பர்கள், தங்கள் தலைமேல் புழுதியை வாரிப்போட்டுக் கொண்டனர் - யோபு 2:12.
2. துயரத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் யோபு, “நான் மண்ணுக்கு உறங்கப் போகிறேன்” என்கிறார் - யோபு 7:21.
3. யோபு புழுதியிலும், சாம்பலிலும் இருந்து, மனம் வருந்துகிறேன் என்கிறார் - யோபு 42:6.
C. நிலையில்லா, பயனில்லா – தாழ்ந்த – நிலைக்கு அடையாளம்:

1. தூசியும், சாம்பலுமான நான், என்று ஆபிரகாம் கூறுகின்றார் - தொ.நூ 18:27.
2. புழுதியினின்று ஏழைகளை உயர்த்துகின்றார் - 1சாமு 2:8.
3. குப்பையினின்று வறியவரை தூக்கி விடுகின்றார் - 1சாமு 2:8.
4. சிமயி, தாவீதை புழுதியை வாரி எறிந்து, தூற்றினான் - 2சாமு 16:13.
5. தூசிக்கு நிகரான உன்னை, உயர்த்தினேன்” என்று ஏகூவுக்கு ஆண்டவர் கூறுகின்றார் - 1அர 16:2.
6.“புழுதியும் சாம்பலும் போல் ஆனேன்” என்று யோபு கூறுகின்றார் - யோபு 30:19.
7. நாம் தூசி என்பது, அவர் நினைவிலுள்ளது – தாவீது – தி.பா 103:14.
8. ஏழையை தூசியினின்றும், வறியவனை குப்பை மேட்டினின்றும், தூக்கி விடுகின்றார் - தி.பா 113:7.
9. யோபு சாம்பலில் உட்கார்ந்தார் - யோபு 2:8.
"சாக்கு உடை"

A. மனத்துயரத்தை வெளிப்படுத்த:

1. யாக்கோபு, இடுப்பில் சாக்கு உடை கட்டிக்கொண்டு, பல நாட்கள், மகன் யோசேப்புவுக்காக, துக்கம் கொண்டாடினார் - தொ.நூ 37:34.
2. சீரியர், சாக்கு துணியை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு, இஸ்ராயேல் அரசனிடம் வந்தனர் - 1அர 20:31,32.
3. எசேக்கியா மன்னன், சாக்கு உடை உடுத்திக்கொண்டு, ஆலயத்தில் நுழைந்தார் - 2அர 19:1.
4. என் சாக்குத் துணியை களைந்துவிட்டு, என்னை மகிழ்ச்சியால் உடுத்தினீர் - தாவீது – தி.பா 30:11.
C. பாவப்பரிகாரமாக:

1. அய்யாவின் மகள் இரிசபா, தனக்காக சாக்கு உடையை பாறை மீது விரித்து, மழை பொழியுமட்டும் இருந்தாள் - 2சாமு 21:10.
2. ஆகாபு, வெற்றுடலில் சாக்கு உடை உடுத்தி, சாக்குத் துணியில் படுத்தான் - 1அர 21:27.
3. நாட்டின் பஞ்சத்தைக் கண்ட, இஸ்ராயேல் மன்னன், கோணி ஆடை அணிந்தான் - 2அர 6:30.
4. எசேக்கியா மன்னன், குருக்களில் முதியோரை, சாக்கு உடை உடுக்கச் செய்தார் - 2அர 19:2.
5. சாக்கு உடையை உடலுக்குத் தைத்தேன். புழுதியில் , மேன்மையை புதைத்தேன் - யோபு – யோபு 16:15.
6. நான் நோயுற்றிருந்த போது, சாக்கு உடை உடத்திக்கொண்டேன் - தாவீது – தி.பா 35:13.
7. சாக்குத்துணியை என் உடையாகக் கொண்டேன் - தாவீது – தி.பா 69:11.
8. ஆடம்பர உடைக்குப் பதில், சாக்கு உடை உடுத்துவர் - எசா 3:24.
9. வான்வெளியை, சாக்கு உடையால் போர்த்துகின்றேன் - எசா 50:3.
10. அனைவரும், சாக்கு உடை உடுத்திக் கொள்வர் - எசே 7:18.
11. சாக்கு உடை உடுத்திக்கொண்டு, உனக்காக உள்ளம் நொறுங்கி அழுவர் - (தீர் நகர்) – எசே 27:31.
12. எல்லாரும், இடுப்பில் சாக்கு உடை உடுத்தச் செய்வேன் - ஆமோ 8:10.
13. மனிதரும், விலங்குகளும், சாக்கு உடை உடுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும் - யோனா 3:8.
14. நினிவே அரசன், சாக்கு உடை உடுத்தி, சாம்பல் மீது உட்கார்ந்தான் - யோனா 3:6.
15. சாக்கு உடை அணிந்து, புழுதியை பூசி, நோன்பிருக்க ஒன்றுகூடினர் - நெகே 9:1
B. மனஸ்தாபத்தை வெளிப்படுத்த:

1. “சாக்கு உடை அணியுங்கள்” என்று, தாவீது கட்டளையிட்டார் - 2சாமு 3:31.
2. தாவீதும், பெரியோர்களும், சாக்கு உடை உடுத்தி, முகம் குப்புற விழுந்தனர் - 1குறி 21:16.
3. எஸ்தரும் பெரியோர்களும், சாக்கு உடை அணிந்து, சாம்பல் பூசிக்கொண்டனர் - எஸ் 4:1-4.
4. தெருவில் நடமாடுவோர், சணல் ஆடை உடுத்தினர் - எசா 15:3.
5. எசேக்கியா மன்னன், சாக்கு உடையால், தம்மை மூடிக்கொண்டு, ஆலயம் சென்றார் - எசா 37:1,2.
6. பெரியோர், சிறியோர் என, நினிவே மக்கள் அனைவரும், சாக்கு உடை உடுத்திக்கொண்டனர் - யோனா 3:5.
7. என் சாட்சிகள், சாக்கு உடை உடுத்தி, இறைவாக்குரைப்பர் - வெளி 11:3.
D. கடவுளின் கட்டளை:
1. சாக்கு உடை உடுத்த, ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் - எசா 22:12.
2. இடையில், சாக்கு உடையைக் கட்டிக்கொள்ளுங்கள் - எசா 32:11.
3. சாக்கு உடை உடுத்துங்கள், ஒப்பாரி வையுங்கள் - எரே 4:8
4. குருக்கள், சாக்கு உடை உடுத்திக்கொண்டு, தேம்பி அழுங்கள் - யோவே 1:13.
5. கணவனாக வரவிருந்தவனை இழந்ததால், சாக்கு உடை உடுத்தும் கன்னிப்பெண் போல், கதறி அழுங்கள் - யோவே 1:8.
6. சாக்கு உடை உடுத்திக்கொள்ளுங்கள் - எரே 4:8.
7. சாக்கு உடை உடுத்துங்கள், சாம்பலில் புரளுங்கள் - எரே 6:26.
E. நோன்பிருந்து, பாவப்பரிகாரம் செய்வதன் வெளி அடையாளம்:
1. சாக்கு உடையையும், சாம்பலையும் அணிவதா நோன்பு – எசா 58:5.
2. அவர்களின் இடைகளில், சாக்கு உடை காணப்படுகிறது (மோவாபு) – எரே 4:37.
3. சாக்கு உடை உடுத்தினர், தலைகளை தரைமட்டும் தாழ்த்தினர் - புல 2:10.
4. நான் சாக்கு உடை அணிந்து, சாம்பலில் அமர்ந்து வேண்டினேன் - தானி 9:3.
5. சாக்கு உடை உடுத்தி, சாம்பலில் அமர்ந்து, மனம் மாறியிருப்பர் - மத் 11:21, லூக் 10:13.
யோவேலில் நோன்பு (யோவே 1:2 – 2:29.)

A. யார் யார் நோன்பிருக்கணும்?


1. கடவுளின் ஊழியர் - யோவே 2:17.
1. குருக்கள் - 1:9,13, 2:17.
2. பலிபீடத்தில் பணிபுரிபவர்
3. மூப்பர் - யோவே 2:16.

2. இறைமக்கள் - யோவே 2:16.
1. மாசற்ற நீதிமான்கள்
-- பால் குடிக்கும் குழந்தைகள்
-- பிள்ளைகள்

2. மன – சரீர – உலக மாசுபடிந்தவர்:
-- மணமகள் - மஞ்சம் - 2:16.
-- மணமகன் - மண அறை – 2:16.
B. எப்படி நோன்பிருக்கணும்?

1. மன, சரீர – உலக ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தி, தன்னடக்கத்தோடு:
-- மஞ்சத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு (செயல்) - 2:16.
-- மண அறையை விட்டு வெளியேறி (சூழ்நிலை) – 2:16.
2. பரிகாரம் செய்து:
1. சாக்கு உடை உடுத்தி – 1:8,13.
2. இரவில் சாக்கு உடை அணிந்து – 1:13.
3. உண்ணா நோன்பிருந்து – 1:14.
3. முழு தீர்மானத்தோடு:

1. நோன்புக்கு நாள் குறித்து – 1:14, 2:15.
2. முழு இதயத்தோடு – 2:12.
4. மனஸ்தாபத்தோடு :
1. இதயத்தைக் கிழித்துக்கொண்டு – 2:13.
2. தேம்பி அழுதுகொண்டு – 1:13.
5. வெளிப்படையாக துக்கித்து:
1. அலறி புலம்பி – 1:13.
2. அழுது புலம்பி – 2:12.
6. சபையாக சேர்ந்து:
1. எக்காளம் ஊதி – 2:15.
2. வழிபாட்டு பேரணியை திரட்டி – 1:14, 2:15.
7. ஆலய வழிபாட்டோடு இணைந்து:
1. கோயிலில் கூடி வந்து – 1:14.
2. கோயிலின் முன் அழுது புலம்பி – 1:14, 2:17.
C.எப்போது நோன்பிருக்க வேண்டும்?

1. எச்சரிக்கும் துன்பத்தை கண்டவுடன்:
1. விளைச்சல்களை வெட்டுக்கிளிகள் தின்னத்தொடங்கின – யோவே 1:4.
2. வேற்றினம் ஒன்று நாட்டுக்கு எதிராகத் திரும்புகிறது – யோவே 1:6.
3. உணவுப்பொருளெல்லாம், பாழாய் போகின்றன – யோவே 1:16.
4. மகிழ்ச்சியும் அக்களிப்பும் இல்லாமல் போயின – யோவே1:16.
5. மந்தைகளுக்கு மேய்ச்சல் இல்லை – யோவே 1:18.
6. மேய்ச்சல் நிலம் நெருப்புக்குள்ளானது – யோவே 1:19.
7. தண்ணீரின்றி, காட்டு விலங்குகள் தவிக்கின்றன – யோவே 1:20.

2. ஆண்டவரின் இறுதி தண்டனை வரும் முன் - யோவே 1:15.
3. இப்பொழுதாவது உண்ணா நோன்பிருந்து, அழுது புலம்புங்கள் - யோவே 2:12.
D.நோன்பின் பலன் என்ன?

1. மீட்பு (யோவே 2:18,23,26,27)
1. அப்போது ஆண்டவர், நாட்டின்மீது கருணை காட்டுவார் - யோவே 2:18.
2. முன்போலவே கடவுள், மன்மாரியும் பின்மாரியும் தந்தார் - யோவே 2:23.
3. வேண்டிய மட்டும், உணவு கிடைக்கும், நிந்தை இல்லாமல் போகும் - யோவே 2:26.
4. இஸ்ராயேல் மக்கள் நடுவே, கடவுள் இனி வாசம் செய்வார் - யோவே 2:27.

2. அபிஷேகம் (யோவே 2:28,29)
1. அதற்குப்பின்பு, யாவர் மேலும், ஆவியைப் பொழிவேன் - யோவே 2:28.
2. புதல்வர், புதல்வியர் இறைவாக்குரைப்பர் - யோவே 2:28.
3. முதியோர், கனவுகள் காண்பர் - யோவே 2:28.
4. இளைஞர் காட்சிகள் காண்பர் - யோவே 2:28.
5. பணியாளர், பணிப்பெண்கள் மேல், ஆவியைப் பொழிவேன் - யோவே 2:29.
"யூதித்தின் வாழ்வே ஆவிக்குரிய நோன்பு (யூதி 8:4-6) "
A. யூதித்தின் வாழ்வில் நோன்புக்கு மூன்று விதி:
1. உலக மோகங்களை கட்டுப்படுத்தினார் - யூதி 8:4.

“யூதித்து கைம்பெண் ஆனார். மூன்று ஆண்டு, நான்கு மாதமாய் தம் இல்லத்திலேயே இருந்தார்”

2. உடலின் விருப்பங்களை அடக்கினார் - யூதி 8:5.

“தம் வீட்டின் மேல்தளத்தில் தமக்காக கூடாரம் ஒன்று அமைத்துக் கொண்டார்; இடுப்பில் சாக்கு உடை உடுத்தியிருந்தார்; கைம்பெண்ணுக்குரிய ஆடைகளை அணிந்திருந்தார்”.

3. மனம் ஆசைப்படுவதைக் கட்டுப்படுத்தினார் - யூதி 8:6.

“தம் கைம்மைக் காலத்தில், ஓய்வு நாளுக்கு முந்தின நாளும், ஓய்வுநாள் அன்றும், இஸ்ராயேல் இனத்தாருக்குரிய திருநாட்கள், மகிழ்ச்சியின் நாட்கள் தவிர, மற்ற நாட்களில், அவர் நோன்பிருந்து வந்தார்”.

B. யூதித்தின் பரிசுத்தம்:


1. யூதித் அழகானவர், செல்வந்தர் - யூதி 8:7.

“யூதித் பார்வைக்கு அழகானவர். தோற்றத்தில் எழில் மிக்கவர். ஆண்பெண் பணியாளர்களோடு, பொன், வெள்ளி, கால்நடைகள், வயல்கள் ஆகியவை எல்லாம் யூதித்தின் உடமைகள்”.

2. ஆயினும், யூதித் கடவுளுக்கு அஞ்சி வாழ்ந்தார் - யூதி 8:8.

“யூதித்து, கடவுளுக்கு மிகவும் அஞ்சி நடந்தார். அவரைப் பற்றி, யாரும் தவறாகப் பேசியதில்லை”.

C. யூதித்தின் இந்த நோன்பு வாழ்வின் பலன் என்ன?

1. மீட்பு:
1. எதிரிப்படையால், மக்களுக்கு உண்டான துன்பத்தை நீக்க, மூப்பர்களோடு ஆலோசனை செய்தார் - யூதி 8:9-36.
2. எதிரியை அழிக்க, யூதித்தின் இறைவேண்டல் - யூதி 9:1-14.
3. ஒலோபெர்னஸின் தலையை துண்டித்து, இஸ்ராயேலை மீட்டல் - யூதி 13:1-14.

2. அபிஷேகம்:
1. எதிரிகளை சூறையாடி, மக்கள் பெரும் செல்வத்தை சேர்த்தனர் - யூதி 15:6,7.
2. யூதித்தை இஸ்ராயேலின் பெரியோர் வந்து வாழ்த்தினர் - யூதி 15:8-10.
3. யூதித்தோடு மக்கள் வெற்றிப்பவனி சென்றனர் - யூதி 15:11-13.
4. யூதித் அக்களிப்பால் நிறைந்து, கடவுளைப் புகழ்ந்து பாடினார் - யூதி 16:1-20.
5. யூதித், இன்னும் அதிகமாய் கடவுளுக்குப் பிரியமானவர் ஆனார்.
6. இஸ்ராயேல் மக்களும், கடவுளின் அன்பிலும் அரவணைப்பிலும் வாழ்ந்தனர்.

“அவருடைய புகழ், ஓங்கி வளர்ந்தது. அவர் தம் கணவரின் இல்லத்தில், நூற்றைந்து வயது வரை, உயிர் வாழ்ந்தார் - யூதி 16:23.

“யூதித்தின் எஞ்சிய வாழ்நாளின் போதும், அவர் இறந்து நெடுங்காலத்திற்குப் பிறகும், எவரும் இஸ்ராயேல் மக்களை மீண்டும் அச்சுறுத்தவில்லை – யூதி 16:28.

புதிய ஏற்பாட்டில் நோன்பு:
1. புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில், “உண்ணா நோன்பு” Asistos – என்ற கருத்து, வழக்கத்தில் இருந்தது.
2. தொடக்கத்திலிருந்தே, யூதருடைய ஒப்புரவின் நோன்பு கடைபிடிக்கப்பட்டது – தி.தூ 27:9.
3. சில பரிசேயர், வாரத்தில் இரண்டு நாள் நோன்பிருந்தனர் - லூக் 18:12.
4. பக்தியுள்ளோர், அடிக்கடி நோன்பிருப்பர் - அன்னா – லூக் 2:37.
5. இயேசு, தன் மீட்புப் பணியை வெளிப்படையாகத் தொடங்குமுன், நாற்பது நாள், நோன்பிருந்தார் - மத் 4:1,2.
6. இது, பழைய ஏற்பாட்டின், நாற்பது நாள் நோன்பின் நிறைவே – மோசே, எலியா – வி.ப 34:28, 1அர 19:8.

இயேசுவின் போதனை:
1. தம் சீடர்கள், மனிதரின் பார்வைக்கு அல்ல, கடவுளின் பார்வைக்கு நோன்பிருக்க வேண்டும் - மத் 6:16-18.
2. அதாவது, வெளித்தோற்ற நோன்பை அல்ல, அகமாற்ற நோன்பை, இயேசு வலியுறுத்துகின்றார்.
3. தம் சீடர்கள், தன்னைப் பிரியும் போது, நோன்பிருக்க வேண்டும் - மத் 9:15.
4. கடவுளை விட்டுப் பிரிந்தவர்கள், மீண்டும் திரும்பி வரவும், கடவுளோடிருப்பவர்கள், அவரை விட்டுப் பிரியாமலிருக்கவும், நோன்பிருக்க வேண்டும்.

ஆதிசபையில் நோன்பு:
1. நோன்பிருந்து ஜெபிக்கும் போது, ஆவியானவர் ஆட்கொண்டார் - தி.தூ 13:2.
2. நோன்பிருந்து வேண்டி, ஊழியரை அனுப்பினர் - தி.தூ 13:3.
3. ஊழியத்தின் போது, நோன்பிருந்து வேண்டல், நடைமுறையில் இருந்தது – தி.தூ 14:23.

புதிய ஏற்பாட்டில் தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடே நோன்பு:

பழைய ஏற்பாட்டில்
பழைய ஏற்பாட்டிலும் தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடு போதனை இருந்தது
1. பந்தியில் உணவடக்கம் வேண்டும் - நீ.மொ 23:3.
2. உணவில் சுவையடக்கம் வேண்டும் - நீ.மொ 25:16.
3. நகரை அடக்குவதைவிட, தன்னை அடக்குபவரே மேலானவர் - நீ.மொ 16:32.

புதிய ஏற்பாட்டில்,
1. பவுல், ஆளுநர் பெலிக்சுவிடம், தன்னடக்கம் பற்றி பேசினார் - தி.தூ 24:25.
2. தன்னடக்கப் பயிற்சி வேண்டும் என்றும், இயேசுவிடமிருந்து பிரியாதிருக்க, தானே உடலைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும், பவுல் கூறினார் - 1கொரி 9:25,27.
3. சபை உறுப்பினரும், ஊழியரும், கட்டுப்பாடு உடையவராயிருக்க வேண்டும் - தீத் 2:2.
4. தன்னடக்கத்தை தேடுங்கள் என்று, ஆதிசபைக்கு பேதுரு கூறினார் - 2பேது 1:6.
5. தூய ஆவியின் கனிகளில் ஒன்று, தன்னடக்கம் - கலா 5:23.

உலகம் - பிசாசு – சரீரத்தை, தன்மறுப்பு, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடோடு மேற்கொள்வது நோன்பு

1. உலகம்:

உறவுகள், உடமைகள், ஆசைகளைத் துறப்பது அல்லது இழப்பது.

1. உறவுகள், உடமைகளைத் துறக்க வேண்டும் - மத் 19:29.
2. தன்னலம் துறந்து, இயேசுவையே பின்செல்ல வேண்டும் - மத் 16:24.
3. எதையும் இழக்காதவன், இயேசுவைப் பின்செல்ல முடியாது - லூக் 14: 26,27.
4. ஆதி சீடர்கள், எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, இயேசுவைப் பின்சென்றனர் - மாற் 10:28.
5. மத்தேயு, அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு, இயேசுவைப் பின்சென்றார் - லூக் 5:27,28.
6. உடமையை எல்லாம் விடாதவர், இயேசுவின் சீடனாக முடியாது – லூக் 14:33.
7. இழக்காதவர், இறை ஆட்சியில் நுழைய முடியாது - லூக் 18:29,30.
8. இயேசுவுக்கு முன், பவுல், மற்ற அனைத்தையும் குப்பை எனக் கருதினார் - பிலி 3:8.
9. உலகப் போக்கிலான, இச்சைகளை ஒழித்துவிடுங்கள் - கொலோ 3:5.

2. பிசாசு:
1. உங்களில் பாவம் ஆட்சி செலுத்த விடாதீர்கள் - உரோ 6:12.
2. எதற்கும் அடிமையாகாதீர்கள் - 1கொரி 6:12.3. அலகை ஏமாற்றுவான், எச்சரிக்கை – 2தெச 2:9,10.
4. அலகையின் கண்ணியைப் பற்றி எச்சரிக்கை – 1திமொ 3:7.
5. பேயின் விருப்பப்படி வாழாமல் இருக்க எச்சரிக்கை – 2திமொ 2:26.
6. அலகையை எதிர்த்து நில்லுங்கள் - யாக் 4:7.
7. அவர்கள், மனிதனின் தீய நாட்டங்களுக்கு இசையவில்லை – 1பேது 4:2.

3. சரீரம்:
1. ஊனியல்பின் இச்சைகளை விட்டுவிடுங்கள் - 1பேது 2:11.
2. ஊனியல்பின் நாட்டங்களுக்கு, இடம் கொடுக்க வேண்டாம் - உரோ 13:14.
3. உங்கள் உறுப்புகள், தேவ சித்தப்படி வாழ, இடறலாயிருந்தால், வெட்டி விடுங்கள் - மத் 5: 29,30.
4. ஊனியல்பை, அதன் இயல்புணர்ச்சியோடு சிலுவையில் அறைந்து விடுங்கள் - கலா 5:24.
5. நாவடக்கம், உடல் முழுவதையும், கட்டுப்படுத்துவதற்கு சமம் - யாக் 3:2.
6. உடலின் தீச்செயல்களை, சாகடியுங்கள் - உரோ 8:13.
7. உடலின் பாவ இயல்பு, சிலுவையில் அறையப்படட்டும் - உரோ 6:6.
"இயேசுவின் வாழ்வே ஆவிக்குரிய நோன்பு"

"A. இயேசுவின் வாழ்வும் அருட்பொழிவும்"
1. இயேசு, மீட்பராகவே பிறந்தார் - மத் 1:21.
2. எனவே, இயேசுவிடம் மீட்பு இருந்தது.
3. அந்த மீட்பை உறுதிப்படுத்த – 2கொரி 1:21,22; 5:5, இயேசு அருட்பொழிவு பெற்றார் - மத் 3:16.
4. இயேசுவின் பணி, அருட்பொழிவோடு ஆரம்பமாகிறது – லூக் 4:17,18.
5. எனவே அவர், மெசியா அதாவது ஆவிக்குரிய இயேசுவானார்.

B. இயேசுவின் ஆவிக்குரிய வாழ்வும், நோன்பும்
1. ஆவிக்குரிய வாழ்வு என்பது, சொந்த விருப்பம் போல் வாழாது, கடவுளின் விருப்பம் போல் வாழும் வாழ்வு.
2. கடவுளின் விருப்பம் போல், ஒருவர் வாழ வேண்டுமென்றால், அவர் “தன் சுய விருப்பங்களை” கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
3. ஒரு மனிதரின் “சுய விருப்பங்கள்” எவற்றில் அடங்கியுள்ளன?
1. அவரது உலக மோகங்களில்,
2. அவரது உடலின் இச்சைகளில்,
3. அவரை சுற்றி வரும் அலகையின் தந்திரங்களில்.
4. இவற்றை எல்லாம், “தன்னடக்கம் -கட்டுப்பாடு” எனும் நோன்பால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும்.
5. இதுவே ஆவிக்குரிய நோன்பு.
6. இயேசுவும் இத்தகைய ஒரு வாழ்வையே வாழ்ந்தார்.

“உலகம்”
“இந்த உலகத்தோடுள்ள இயேசுவின் நிலைப்பாடும் உறவும்”
A. பாவ உலகம்:
1. தீயவனின் பிடியில் உள்ள உலகம் - 1யோவா 5:19.
2. பாவ உலகம் - 2பேது 2:5, உரோ 5:12,13.
3. நெறிகெட்ட உலகம் - யாக் 3:6.
4. இருள் நிறைந்த உலகம் - எபே 6:12.
5. குற்றம் நிறைந்த உலகம் - 2கொரி 5:19.

B.உலகமும் கடவுளும்:
1. உலகம், கடவுளோடு ஒப்புரவு ஆக வேண்டும் - உரோ 11:15.
2. உலக ஞானத்தால் கடவுளை அறிய முடியாது – 1கொரி 1:21.
3. உலகம், மேன்மை எனக்கருதியதை, கடவுள் குப்பை எனக்கண்டார் - 1கொரி 1:8.
4. உலகத்தால் ஒருவர் மாசுபடாமல் இருப்பது, கடவுளுடைய பார்வையில் உயர்ந்தது – யாக் 1:27.
5. உலக ஞானம், கடவுளுக்கு முன் மடமை – 1கொரி 3:19.
6. உலகை மீட்க, கடவுள் மகனை அனுப்பினார் - யோவா 17:18.

C.உலகமும் - இயேசுவும்:
1. இயேசு உலகின் பாவம் போக்க வந்தார் - யோவா 1:29.
2. இயேசுவும் அவர் சீடர்களும் உலகை சார்ந்தவர்கள் அல்ல – யோவா 17:14,16.
3. உலகின் பாவங்களுக்கு, இயேசு பரிகாரி – 1யோவா 2:2.
4. இயேசு உலகை வென்றுவிட்டார்- யோவா 16:33.
5. இயேசு, உலகத்துக்கு ஒளி –யோவா 8:12, 9:5, 12:46.
6. இயேசு உலகின் மீட்பர் - 1யோவா 4:14, 1திமொ 1:15, யோவா 12:47, 3:17, யோவா 6:33,51 , 17:18.
7. இயேசுவின் அரசு, உலகை சார்ந்தது அல்ல- யோவா 18:36,37.

D.உலகமும் - ஆவிக்குரியவர்களும்:
1. உலகப் போக்கை பின்பற்றாதீர்கள் - 1திமொ 1:9.
2. இவ்வுலக வாழ்வை, ஒரு பொருட்டாக கருதாதீர் - யோவா 12:25.
3. உலகத்தின் போக்கின்படி, தீர்ப்பிடாதீர்கள் - யோவா 8:15.
4. உலகப் போக்கின்படி, ஒழுகாதீர்கள் - உரோ 12:2.
5. உலகப் போக்கின்படி, வாழாதீர்கள் - எபே 2:2.
6. உலகப் போக்கிலான விதிமுறைகளுக்கு உட்படாதீர் - கொலோ 2:20.
7. உலகின் மீதும், அதன் எதன்மீதும், அன்பு செலுத்தாதீர் - 1யோவா 2:15.
8. உலகை வெல்பவன், கடவுளிடமிருந்து பிறந்தவன் - 1யோவா 5:4.
9. விசுவாசி, உலகை வெல்வான் - 1பேது 5:5.

“அலகை”
“அலகையோடுள்ள இயேசுவின் நிலைப்பாடும், உறவும்”

A. அலகையின் தன்மைகள்:
1. உலகின் தலைவன் - யோவா 14:30.
2. இருள் நிறைந்த உலகின் ஆற்றல் - எபே 6:2.
3. உலகை தன் பிடியில் வைத்திருக்கும் தீயோன் - 1யோவா 5:19.
4. இயேசுவை ஏற்க மறுப்பவர்களின் தந்தை – யோவா 8:44.
5. தன்னை கடவுளாக காட்டிக்கொள்பவன் - 2தெச 2:4.

B.அலகையின் செயல்கள் :
1. பொறாமையை தூண்டும் பேய் - 1சாமு 18:8.
2. எண்ணங்களை சீரழிக்கும் பேய் - 2கொரி 11:3.
3. அறிவுக்கண்ணை குருடாக்கும் பேய் - 2கொரி 4:4.
4. பாவ எண்ணங்களை தூண்டும் பேய் - யோவா 13:2.
5. பாவம் செய்யும் பேய் - 1யோவா 3:8.
6. பெருமை, கட்சிமனப்பான்மை, குழப்பம், கொடும் செயல் செய்யத் தூண்டும் பேய் - யாக் 3:16.

C.அலகையும் இயேசுவும்:
1. அலகையின் செயல்களை இயேசு ஒழிக்க வந்தார் - 1யோவா 3:8.
2. இயேசுவை அலகை சோதித்தது – லூக் 4:1-13.
3. இயேசுவைக் கண்டு அலகை அஞ்சியது – மத் 8:29.
4. அலகையின் பிடியினின்று, பிணியாளரை இயேசு மீட்டார் – தி.ப 10:38.
5. அலகையைப் பற்றி, விழிப்பாயிருக்க இயேசு கூறினார் - லூக் 8:12.

D.அலகையும் ஆவிக்குரியவர்களும்:
1. அலகையைப் பற்றி, எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் - 1பேது 5:8.
2. அலகையை எதிர்த்து நில்லுங்கள் , அவன் ஓடிவிடுவான் - யாக் 4:7.
3. சீடர்களுக்குள் அலகையிருப்பான் - யோவா 13:2,27.
4. சீடர்கள், துன்பத்தை ஏற்க விடாமல் தடுப்பான் - மத் 16:22,23.
5. சீடரை, சோதனையால் புடமிடுவான் - லூக் 22:31.
6. சீடரை, தம் மாய வலையில் சிக்க வைத்து, தன் விருப்பங்களுக்கு அடிமைப்படுத்துவான் - 2திமொ 2:26.


“உடல்”

“உடலின் எட்டு தேவைகள் மட்டில், இயேசுவின் நிலைப்பாடும், உறவும்”

1. உடல் பசிக்கு உணவு தேடும் - தொ.நூ 25:30-33:
இயேசுவுக்கு
- “தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதே என் உணவு”– யோவா 4:34.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “மனிதன் அப்பத்தினால் மட்டுமன்று, கடவுளுடைய வாயிலிருந்து வரும், ஒவ்வொரு சொல்லினாலும் உயிர் வாழ்கிறார்” - மத் 4:4;

2. உடல் நோயில் மருந்தை தேடும் - சீரா 38:9,12.
இயேசுவுக்கு
- “நோயற்றவர்க்கு அல்ல, நோயுற்றவர்க்கே மருத்துவன் தேவை” – லூக் 5:31.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “மருந்தோ பச்சிலையோ அவர்களை குணப்படுத்த வில்லை, அவருடைய வார்த்தையே அவர்களை குணமாக்கியது” – சா.ஞா 16:12, தி.பா 107:20.

3. உடல் களைப்பில் உறக்கம் கேட்கும் - மாற் 14:40.
இயேசுவுக்கு
- “இயேசு பகலெல்லாம் போதித்தார், இரவெல்லாம் ஜெபித்தார்” - லூக் 21:27.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “சோதனைக்கு உட்படாதபடி, விழிப்பாயிருந்து ஜெபியுங்கள்” - மத் 26:41.

4. உடல் பருவத்தில் இணையைத் தேடும் - தொ.நூ 24:67, 28:2.:
இயேசுவுக்கு
- “அருள் பெற்றவருக்கே, மணத்துறவின் மேன்மை புரியும் - மத் 19:11,12 - இயேசு அருள் நிறைந்தவர்” - 2கொரி 13:13.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “திருமணம் செய்யாமலிருப்பதே நல்லது” – 1கொரி 7:28, 32-38.
5. உடல் இணையில் சந்ததியை விரும்பும் - தொ.நூ 15:3
இயேசுவுக்கு
- “இயேசுவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தினால் பிறப்பவர்களே, கடவுளின் பிள்ளைகள்” - யோவா 1:12,13.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “ஆபிரகாமுக்கு இக்கற்களிலிருந்தும் பிள்ளைகளை எழுப்ப கடவுள் வல்லவர் ” - மத் 3:9.

6. உடல் தங்குவதற்கு வீட்டைத் தேடும் - 2அர 4:10.
இயேசுவுக்கு
- “நரிகளுக்கு வளைகள் உண்டு, வானத்துப் பறவைகளுக்கு, தங்க கூடுகள் உண்டு, மனுமகனுக்கோ தலைசாய்க்கவும் இடமில்லை” – லூக் 9:58.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “என் தந்தை வாழும் இடத்தில், உறைவிடங்கள் பல உள்ளன. நான் இருக்கும் இடத்தில் நீங்களும் இருப்பீர்கள்” - யோவா 14:2,3 .

7. உடல், நாளைக்கென்று சேமிக்க ஆசிக்கும் - தொ.நூ 41:35.
இயேசுவுக்கு
- “ஒன்றுமில்லாமல் , அனுப்பிய போது உங்களுக்கு ஏதாவது குறைவுபட்டதா?” - லூக் 22:35.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “விண்ணுலகில் செல்வம் சேருங்கள் - மத் 6:19-21.”

8. ஆபத்தில் பாதுகாப்பு - மத் 26:51.
இயேசுவுக்கு
- “என் அரசு, இவ்வுலக அரசு போலன்று, இருந்திருந்தால், என் காவலர்கள் போராடியிருப்பார்கள்” - யோவா 18:38.
ஆவிக்குரியவருக்கு
- “இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன்” - மத் 10:16.
“இயேசு உலகம், பிசாசு, உடலை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்”

1. மேற்கூறிய கருத்துக்களிலிருந்து, உலகம், பிசாசு உடலோடு, இயேசுவுக்குள்ள நிலைப்பாடும், உறவும் என்ன என்பதைக் காண்கிறோம்.
2. தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு தடையான இம்மூன்றையும், இயேசு, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடோடு மேற்கொண்டார்.
3. ஆவிக்குரியவர்களும் அவ்வண்ணமே, உலகம், பிசாசு, உடலை மேற்கொண்டு வாழ, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு எனும் நோன்பை, வாழ்நாள் முழுவதும் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று, மேற்சொன்ன பாடம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது.
4. இதை மேற்கோளாக காட்டவே, இயேசுவின் பாலைவன நோன்பு அமைந்திருந்தது.

"இயேசுவும் பாலைவன நோன்பும்"
1. இறைவிருப்பத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வாழும் போது, பாவ சோதனையும், துன்ப சோதனையும் நமக்கு உண்டாகும்.
2. இந்த சோதனைகளை, உலகம், பிசாசு, உடல், ஆகிய மூன்றும் நமக்குத் தரும்.
3. உலகம், பிசாசு, சரீரத்தை, தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடோடு வெற்றிக்கொள்ளும் போது, பாவ துன்ப சோதனைகளையும், நாம் எளிதாக வெற்றி கொள்வோம்.
4,. இவ்வாறு வெற்றி கொள்வதால், நாம் இறைவிருப்பத்துக்கு என்றும் உறுதியாய் கட்டுப்பட்டிருப்போம்.
5. ஆவிக்குரிய வாழ்வும் சீராக வளரும்.


"இயேசுவுக்கு பாலைவனத்தில் பாவ, துன்ப சோதனை"
1. பாவ சோதனை
1. அலகை – நீர் நெடுஞ்சாண்கிடையாக விழுந்து, என்னை வணங்கினால், உலக அரசையும், அதன் மேன்மையையும், உமக்குத் தருகிறேன் - மத் 4:8,9.
2. இயேசு – உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை மட்டுமே வணங்கி, அவர் ஒருவருக்கே பணிவிடை செய்வாயாக – மத் 4:10.
3. இவ்வாறு, கடவுளை மறுதலிக்கிற பாவ சோதனையை இயேசு வென்றார்.

2. துன்ப சோதனை
1. இயேசு பசியுற்றபோது, அலகை, “கற்களை அற்புதமாக அப்பமாக்கி உண்ணும்” என்று சோதித்தான் - மத் 4:3.
2. அதற்கு இயேசு, “மனிதன் அப்பத்தினால் மட்டுமன்று, கடவுளுடைய வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும், உயிர் வாழ்கிறான்” என்றார் - மத் 4:4.
3. இவ்வாறு, துன்ப சோதனையையும், இயேசு வென்றார்.
"இயேசு செய்த நோன்பு"

1. மேற்சொன்ன நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து, உலகம், பிசாசு, உடலை, தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடோடு, இயேசு மேற்கொண்டார் எனக் காண்கிறோம்.
2. இதுவே இயேசு செய்த நோன்பு.
3. இந்த தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடு என்ற நோன்பால், இயேசு உலகம், பிசாசு, சரீரத்தை மேற்கொண்டு, பாவ துன்ப சோதனையை வென்றார்.
4. இவ்வாறு, ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நிலைத்து, ஆவியின் வல்லமை பூண்டார் - லூக் 4:14.
"இயேசுவின் இந்த வெற்றிக்குக் காரணம் என்ன?"

இயேசு உலகம், பிசாசு, உடலை, தன்னடக்கம் - கட்டுப்பாடோடு மேற்கொண்டதே – அதாவது "நோன்பிருந்ததே" காரணம்.

1. உலகம்:
1. அலகை இயேசுவை, உயர்ந்த மலைக்கு அழைத்துச் சென்று, உலக அரசையும், மேன்மையையும் காட்டி, இயேசுவை மயக்கப் பார்த்தான் - மத் 4:8.
2. ஆனால், அந்த ஆசைக்கு இயேசு மயங்கவில்லை.

2. பிசாசு :
1. அலகை இயேசுவிடம், என்னை ஆராதித்தால், எல்லா உலக மேன்மைக்கும் நீர் சொந்தமாகலாம், என்று தந்திமாகப் பேசினான் - மத் 4:9.
2. ஆனால், இயேசு விழிப்போடிருந்து, அவன் தந்திரத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அவனைத் துரத்தினார் - மத் 4:10.

3. உடல்:
1. உண்ணாமல் இருந்த இயேசுவுக்கு, பசி உண்டாவதை உணர்ந்த அலகை, அங்கேயும் அவரை உடலின் இச்சைக்கு அடிமைப்படுத்தப் பார்த்தான் - மத் 4:3.
2. ஆனால் இயேசு, இறைவார்த்தையைக் கைக்கொண்டு, உடலின் இச்சைகளை மேற்கொண்டார் - மத் 4:4.
"முடிவுரை"
"ஆவிக்குரிய நோன்பின் ஆரம்பம் ஏதேன் தோட்டத்தில்"

1. நோன்பின் “தேவை” என்ன என்று கேட்டால், “கடவுளின் விருப்பத்தின் படி வாழ்வதற்கு நோன்பு தேவை” என்று நாம் கூறுவோம்.
2. ஆதி மனிதன், உலகம், பிசாசு, உடலின் மட்டில், தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடோடு, வாழாததால், , உலகம், பிசாசு, சரீர விருப்பங்களுக்கு அடிமையாகி கடவுளின் விருப்பத்தை மீறினான் - தொ.நூ 2:16,17, 3:1-6.
3. ஆதிப்பெற்றோர், தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு என்ற, “நோன்பு” வாழ்க்கை வாழாததே “பாவம்” உண்டாகக் காரணம் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது.
4. இதனால், பாவத்தின் விளைவான, “துன்பத்துக்கும்” மனிதன் அடிமையானான் - தொ.நூ 3:14-19.
5. இவ்வாறு, “நோன்பு வாழ்க்கையை” ஆதிமனிதன் இழந்ததால், “பாவ”, “துன்ப” நிலைக்கு, அவன் அடிமையானான்.


“தன்னடக்கமே, பாவ – துன்பத்தை வெல்லும் வழி”

1. “பாவம் உன்மேல் வேட்கைகொண்டு, உன் வாயிலில் படுத்திருக்கும். நீ அதை “அடக்கி” ஆள வேண்டும் - தொ.நூ 4:7.
2. இதன் பொருள்:- “கடவுளுக்கு விருப்பமானதை செய்ய விடாதபடி, உலகம், பிசாசு, சரீரத்துக்கு விருப்பமானதை செய்ய, உனக்கு உள்ளும் புறமும், தூண்டுதல் இருக்கும். ஆனால், நீ அதை “தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு” எனும் நோன்பால் மேற்கொள்ள வேண்டும்”
. 3. இதுவே, மனித குலத்துக்கு, ஏதேன் தோட்டத்தில் கடவுள் அருளிய உபதேசம்.
4. ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நிலைத்து நிற்க, தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடு என்ற, “நோன்பு வாழ்வு” வேண்டும்.
5. அது இல்லாததால், ஆதிப்பெற்றோர் ஆவிக்குரிய வாழ்வை இழந்தார்கள் - தொ.நூ 3:1-6, 14-19.
6. மேலும், இழந்த ஆவிக்குரிய வாழ்வை, மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு என்ற நோன்பு வாழ்க்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும் - தொ.நூ 4:6,7.
7. இதுவே, ஆவிக்குரிய நோன்பு பற்றிய கடவுளின் “ஆதி உபதேசம்”.


போராட்டத்தில் ஜெபமும், வாளும் போல:

1. மதில் கட்டுவோரும், சுமை சுமப்போரும், ஒரு கையால் வேலை செய்தனர், மறுகையிலோ ஆயுதம் தாங்கியிருந்தனர்” – நெகே 4:17.
2. “யூதாவும், மக்களும், கையால் போர் செய்துகொண்டும், உள்ளத்தால் ஜெபித்துக்கொண்டும் இருந்தார்கள் - 2மக் 15:26,27.
3. இங்கே எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு பெற, “வாளும்”, “போரும்” உதவியது போல, நமக்கு “நோன்பு வாழ்வு” அமைகிறது.
4. அவ்வாறே, ஒரு கையால் வேலை செய்தும், உள்ளத்தால் ஜெபித்தும், அவர்கள் கட்டி எழுப்பி, வெற்றி பெற்றது போல, நமக்கு ஆவியின் கனிகளோடும், ஆவிக்குரிய கடமைகளோடும், ஆவிக்குரிய வாழ்வை வளர்ச்சியின் பாதையில் கட்டி எழுப்புவோம்.
"இந்நிலை மாற கடவுள் தந்த “முதல் உபதேசம்”
1. ஆதி மனிதனிடம், பாவம் பலுகிப்பெருகியது போலவே, துன்பமும் பலுகிப் பெருகியது.
2. பாவத்தில் விழுந்த ஆதிப்பெற்றோரின், முதல் பிள்ளைகளையும், அந்த பாவமும், துன்பமும் பற்றிக்கொண்டது.
3. காயீன் கொலையாளியானான் (பாவம்), ஆபேல் கொலை செய்யப்பட்டான் (துன்பம்).
4. இதைக் கண்ணுற்ற கடவுள், காயீனுக்கு முதல் “உபதேசம் கொடுத்தார்”.


"ஆவிக்குரிய வாழ்வின் பாதுகாப்பும் வளர்ச்சியும்"
1. எதிரியின் கையினின்று, ஆவிக்குரிய வாழ்வைப் “பாதுகாக்க”, அல்லது எதிரிக்கு அடிமையான நிலையிலிருந்து “மீண்டு வர”, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு என்ற நோன்பு அவசியமே.
2. ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு (கடவுளின் விருப்பப்படி வாழ) எதிரிகளாகிய உலகம், பிசாசு, சரீரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
3. அவ்வண்ணமே, ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு, “ஆவியின் கனிகளும்”, “தேவசித்தம் செய்யும்” வாஞ்சையும் வேண்டும்.


வேலியும், எருவும் போல:
1. இது எப்படி என்றால், ஒரு செடியை நடுகிறோம்.
2. அதைச்சுற்றி, செடியை “எதிரியிடமிருந்து பாதுகாக்க” “வேலி” அமைக்கிறோம்.
3. பின்பு, “எரு போட்டு”, “தண்ணீர் ஊற்றுகிறோம்”.
4. இதில், பயிருக்கு வேலி என்பது, நமக்கு “நோன்பு வாழ்வு” ஆகும்.
5. பயிருக்கு “எருவும், தண்ணீரும்” என்பது, நமக்கு “ஆவியின் கனிகளும்”, “தேவசித்தம் செய்வதும்” ஆகும்.
"நோன்பிருக்க வாருங்கள்"
பாடல், பண் - அருட்தந்தை.R. ஜாண் ஜோசப் அடிகள்

நோன்பிருக்க வாருங்கள் - இயேசுவோடு
பாலைவனம் செல்ல வாருங்கள்

உபவாசமே தவக்கோலமே
தன்னடக்கம் கட்டுப்பாட்டை ஏற்க வாருங்கள்

அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் நோன்பிருக்கணும்
பாலைவன சோதனையை ஏற்று வாழணும்
ஆவியில் பெலனடைய பாடு ஏற்கணும்
அன்றாடம் பெந்தக்கோஸ்து நாளைக் காணணும்

மணவாளன் இயேசுவைப் பிரியும் நேரத்தில்
மணவாட்டி சபை சேர்ந்து நோன்பிருக்கணும்
பிரிய வைக்கும் சக்தியோடு போராடணும்
உறவை பெலப்படுத்த நோன்பிருக்கணும்

உலகம், பிசாசு, மாமிசத்தின் இச்சைகள்
இயேசுவைப் பிரிக்கும் சக்தி என்றுணரணும்
தன்னடக்க பயிற்சியை என்றும் செய்யணும்
இலக்கை நோக்கி நோன்பிருந்து ஓடி ஜெயிக்கணும்

உலக ஆசை மேற்கொள்ளாமல் கட்டுப்படுத்தணும்
பாவ இச்சை ஆண்டிடாமல் விழித்திருக்கணும்
மாமிசத்தின் தேவைகளை கட்டுப்படுத்தணும்
கட்டுப்பாடே நோன்பு என்று ஏற்று வாழணும்
Go to Top