ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே! என் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே! – மத் 8:8.

ஒரு சிறு ஜெபத்தோடு, கீழ்க்காணும் எண்களில் ஒன்றை அழுத்தவும்
Go to Top