நல்லடக்க ஆராதனை

Funeral ceremony

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

சில புகைப்பட பதிவுகள்


குடும்பத்தினருடன் தந்தை ஆலோசனை
ஆராதனை ஆரம்பம்
கண்ணீருடன் அன்புக் கணவர்ஜெபத்தோடு – விசுவாசிகள்
முதல் வாசகம் வாசித்தல்
விசுவாசிகள் கூட்டம்இரண்டாம் வாசகம் வாசித்தல்
பாடல் வழிநடத்தல்
ஆராதனையில் விசுவாசிகள்நற்செய்தி வாசகம் வாசித்தல்
ஆறுதலின் செய்தி வழிநடத்தல்
பாடல் குழுகண்ணீருடன் விசுவாசிகள்
இறுதி கண்ணீர் அஞ்சலி
பவனி செல்லுதல்இறுதி சடங்கில் குடும்பத்தினர்
இறுதி சடங்கில் விசுவாசிகள்
கல்லறை தோட்டத்திற்கு பவனிஇறுதி சடங்கிற்கு தயார் நிலை
இறுதி சடங்கு ஆரம்பம்
கல்லறை அர்ச்சித்தல்நல்லடக்கம் செய்தல் நிகழ்ச்சி - 1
நல்லடக்கம் செய்தல் நிகழ்ச்சி - 2
நல்லடக்கம் செய்தல் நிகழ்ச்சி - 3
குடும்பத்தினரை தந்தை சந்தித்தல்
மலர் தூவி அஞ்சலி – தந்தை
விசுவாசிகள் மலர் தூவி அஞ்சலி
நல்லடக்கம் இனிதே முடிவுற்றது
விசுவாசிகள் கலைந்து செல்லுதல்
கணவருக்கு ஆறுதலும் ஆலோசனையும்
Go to Top