கேட்டதில் பிடித்தது (From Sunday Messages)

Message - by
CPM Catacuments Whatsapp Group Members

04 - 11 - 2018 - Sunday = ஆவிக்குரிய திருமணமும், மகப்பேறும், பிள்ளை வளர்ப்பும்ஆவிக்குரிய திருமணமும், மகப்பேறும், பிள்ளை வளர்ப்பும்
28 - 10 - 2018 - Sunday = விசுவாசிகளில் ஆவியின் செயல்பாடுவிசுவாசிகளில் ஆவியின் செயல்பாடு - பாகம் 1


விசுவாசிகளில் ஆவியின் செயல்பாடு - பாகம் 221 - 10 - 2018 - Sunday = தூய ஆவியாரின் இரட்டை செயல்பாடுதூய ஆவியாரின் இரட்டை செயல்பாடு - பாகம் 1


தூய ஆவியாரின் இரட்டை செயல்பாடு- பாகம் 214 - 10 - 2018 - Sunday = பரிசுத்தவான்களில் கடவுளின் செயல்பாடுபரிசுத்தவான்களில் கடவுளின் செயல்பாடு - பாகம் 1


பரிசுத்தவான்களில் கடவுளின் செயல்பாடு - பாகம் 2


Go to Top