மீட்பின் கீதங்கள்

ஆண்டவரைப் புகழுங்கள்! ஏனெனில் அவர் நல்லவர். அவரது பெயரைப் போற்றி பாடுங்கள்! ஏனெனில் அவர் இனியவர் - தி.பா 135:3

அகிலம் காக்கும் இறையரசே
தூய ஆவியே என் தேவனே

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
நான் ஜெபிக்காத வேளை
இயேசு என் பக்கம் இருக்க

என்னோடு தேவன் எப்போதும்
கண்ணீரோடு விதைப்பவன்
கிருபையே கிருபையே தேவ

பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்தார்
ஒரு விடுதலை அளிக்கின்ற
இயேசு பிறக்க இடமுண்டோ

சின்ன கண்ணன் இயேசுவுக்கு
இந்த ஆண்டும் கிறிஸ்மஸ்
சின்னக் குழந்தை இயேசப்பா

புத்தாயிரமே புத்தாண்டே
க்ளோறியா க்ளோறியா
கல்வாரியின் குரல் - Part 1

கல்வாரியின் குரல் - Part 2
கல்வாரியின் குரல் - Part 3
கல்வாரியின் குரல் - Part 4

கல்வாரியின் குரல் - Part 5
மகனே மகளே மனம் திரும்பு
முட்டுக் காஞ்சா மோட்சம்

அல்லேலூயா ஸ்தோத்றம்
மன்னியும் இயேசுவே என்னை
பொறுத்தருளும் பொறுத்தருளும்
Go to Top