"மீட்பின் சிலுவை"

முன்னுரை

உலகம் விரும்பாத துன்பம்:

1. பொதுவாகவே, துன்பம் என்றால் உலகம் அதை விரும்பி ஏற்காது.
2. அவ்வண்ணமே “உலக கிறிஸ்தவர்களும்” துன்பத்தை ஏற்க விரும்புவதில்லை.
3. துன்பத்தை “சாபம்” என்ற ஒரு வார்த்தையால் அணிசெய்து, இழிவுபடுத்தி ஒதுக்குகிறது இந்த உலகம்.
4. ஆனால் உலகம் புறக்கணித்ததை கடவுள் ஏற்றுக்கொண்டு, “அந்த துன்பத்தாலேயே” உலகை மீட்டார்.
5. அதிலிருந்து, “சாபமான துன்பம்”, மீட்பின் துன்பமாயிற்று”.

"ஆவிக்குரியவர்களும் துன்பமும்"

• எனவே, ஆவிக்குரியவர்கள், துன்பத்தை, சாபமாக அல்ல, அதை “ஆசீராகவே” ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.
• ஆதி அப்போஸ்தல சபையும், துன்பத்தை விரும்பி ஏற்று, அதையே தம் மக்களுக்கும் போதித்தது.
• அந்த போதனையைப் பற்றிய “வேதபாடத்தை” தொடர்ந்து பார்ப்போம்.

ஆதி ஆவிக்குரிய சபையில் துன்பத்தைப்பற்றிய உபதேசம்

சிலுவையும் இயேசுவும்:

ஆதி ஆவிக்குரிய சபை போதனையில் “துன்புறும் இயேசு”:
1. நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவைப் பற்றி பறைசாற்றுகிறோம் - 1கொரி 1:23.
2. நான் உங்களிடையே இருந்த போது மெசியாவாகிய இயேசுவை தவிர, அதுவும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரை தவிர, வேறு எதையும் அறிய வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. – 1 கொரி 2:2.
3. இவ்வுலக தலைவர்கள் மறைவாயிருந்த இறை ஞானத்தை அறிந்திருந்தால், அவர்கள் மாட்சிக்குரிய ஆண்டவரை சிலுவையில் அறைந்திருக்க மாட்டார்கள் - 1கொரி 2:8.
4. இயேசு வலுவற்றவராய் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். ஆனால், கடவுளின் வல்லமையினால் அவர் உயிர் வாழ்கிறார். – 2கொரி 13 : 4.
5. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டவராய், உங்கள் கண்முன் படம் பிடித்து காட்டப்படவில்லையா? – கலா 3 : 1.
6. சோதோம் எனவும் எகிப்து எனவும் உருவகமாக அழைக்கப்படும் அம்மாநகரில் தான் அவர்களின் ஆண்டவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் - வெளி 11 : 8.
7. இயேசு சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுவை சாவையே ஏற்கும் அளவுக்கு கீழ்படிந்து தம்மையே தாழ்த்திக் கொண்டார் - பிலி 2:8.

ஆதி ஆவிக்குரிய சபை, இயேசுவின் துன்பத்தில் பங்கு பெற்றது:
1. அவருடைய “வலுவின்மையில் பங்குபெறும்” நாங்களும், உங்கள் பொருட்டு கடவுளின் வல்லமையால், அவரோடு வாழ்வோம். – 2 கொரி 13 : 4.
2. நானோ ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்துவின் சிலுவையை அன்றி, வேறு எதைப் பற்றியும் ஒரு போதும் பெருமை பாராட்ட மாட்டேன் - கலா 6 : 14.
"பல்வேறு கண்ணோட்டத்தில் சிலுவை"

1. இயேசுவின் சிலுவையில் பங்குபெற்ற ஆதி ஆவிக்குரிய சபை:

1. நாம் இனிமேல் பாவத்துக்கு அடிமைகளாய் இராதபடி, நம்முடைய “பழைய மனித இயல்பு” அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறது. – உரோ 6 : 6.
2. நான் கடவுளுக்காக வாழ்கிறேன். கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன். - கலா 2 : 19.
3. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உரியவர்கள் தங்கள் ஊனியல்பை அதன் இழிவுணர்ச்சிகளோடும் இச்சைகளோடும் சேர்த்து சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள் - கலா 5 : 24.

2. பின்வாங்கி போகிறவர் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள்:

ஒரு முறை விண்ணக கொடையை சுவைத்த பின் நெறி பிறழ்ந்து விடின், அவர்களை மனம்மாற்றி புத்துணர்வு பெற செய்வது அரிது. ஏனெனில், இவர்கள் இறைமகனை “தாங்களே சிலுவையில் அறைந்து” வெளிப்படையாக இழிவுபடுத்துகிறவர்கள் ஆவர் - எபி 6 : 4-6.


3. சிலுவையிலேயே மகிமையும் உள்ளது:

பிலாத்து குற்ற அறிக்கை ஒன்று எழுதி அதைச் சிலுவையின் மீது வைத்தான். அதில் “நாசரேத்து இயேசு யூதர்களின் அரசன்” என்று எழுதியிருந்தது. – யோவா 19:19.


4. “மனித ஞானம்” சிலுவையை ஏற்காது:

மனித ஞானத்தின் அடிப்படையிலான சொற்களில், இந்நற்செய்தியை அறிவித்தலாகாது. அவ்வாறு அறிவித்தால் கிறிஸ்துவின் சிலுவை பொருளற்று போய்விடும் - 1 கொரி 1 : 17.


"கிறிஸ்தவனும் சிலுவையும்"

அன்றாட துன்பத்தை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்று, கிறிஸ்துவுக்குப் பின் செல்பவனே, அவருடைய சீடன்

தம் சிலுவையை சுமக்காமல் என்னைப் பின்பற்றி வருவோர் என்னுடையோர் என கருதப்படத் தகுதியற்றோர் - மத் 10 : 38.

தம் சிலுவையை சுமக்காமல் என் பின் வருபவர் எனக்கு சீடராய் இருக்க முடியாது. – லூக் 14:27.

என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என்னைப் பின்பற்றட்டும் - மத் 16:24, மாற் 8 :34.

என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து, தம் சிலுவையை “நாள்தோறும்” தூக்கி கொண்டு என்னைப் பின்பற்றட்டும் - லூக் 9 : 23.


நீ விரும்பாமலும், எதிர்பார்க்காமலும் கூட, சிலுவை உன்மீது திணிக்கப்படும்.

அவர்கள் வெளியே சென்ற போது, சிரேன் ஊரைச் சேர்ந்த சீமோன் என்ற பெயருடைய ஒருவரைக் கண்டார்கள். இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்குபடி அவரை “கட்டாயப்படுத்தினார்கள்”; - மத் 27 : 32, லூக் 23 : 26.

இயேசுவோடு “நெருக்கமான உறவு" உள்ளவர்கள், துன்பத்தில் இயேசுவை விட்டு, தூரம் போகமாட்டார்கள்.

சிலுவை அருகில் இயேசுவின் தாயும், தாயின் சகோதரியும் குளோப்பாவின் மனைவியுமான மரியாவும், மகதலா மரியாவும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் - யோவா 19:25.


சிலுவையை ஏற்காத உலகம்:

அச்சிலுவை யூதருக்கு “தடைக்கல்லாகவும”, பிற இனத்தாருக்கு மடமையாயும் இருக்கிறது. 1 கொரி 1 : 23.

கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைவர்களாய் நடப்போர் பலர் உள்ளனர் - பிலி 3:18.

நீ இறைமகன் என்றால், சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று இயேசுவை அவர்கள் பழித்துரைத்தார்கள் - மத் 27:40.

இவன் இஸ்ரயேலுக்கு அரசனாம்! இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வரட்டும். அப்பொழுது நாங்கள் இவனை நம்புவோம் -மத் 27 : 42. என்றனர்.

சிலுவை பற்றிய செய்தி “அழிந்து போகிறவர்களுக்கு” மடமையே. ஆனால், மீட்பு பெறும் நமக்கோ அது கடவுளின் வல்லமை. 1 கொரி 1 : 18.


சிலுவையும் துன்பமும் ஒன்றே:

இயேசு தாமே "துன்புற்று" பகைமையை அழித்தார். "சிலுவையின்" வழியாக இரு இனத்தவரையும் ஓருடலாக்கி கடவுளோடு ஒப்புரவாக்க இவ்வாறு செய்தார். எபே 2 :16.

கிறிஸ்துவின் "சிலுவையை" முன்னிட்டு, தாங்கள் "துன்புறுத்தபடாமல்" இருக்கவே அவர்கள் விருத்தசேதனம் செய்கிறார்கள் - கலா 6 : 12.

சிலுவையில் இயேசு "சிந்திய இரத்தத்தால்" (பட்ட பாடுகளால்) அமைதியை நிலைநாட்டவும் விண்ணிலுள்ளவை, மணணிலுள்ளவை அனைத்தையும், அவர் வழி தம்மோடு ஒப்புரவாக்கவும் கடவுள் திருவுளம் கொண்டார். கொலோ 1 : 20.

"கிறிஸ்தவனும் துன்பமும்"

ஆவிக்குரியவர்களுக்கு துன்பம், “நன்மை” நிறைந்ததும், விரும்பி ஏற்கத்தக்கதுமாகும்:

• உம் வாக்கு என் துன்பத்தில் எனக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது. ஏனெனில், அது எனக்கு வாழ்வளிக்கிறது – தி.பா 119:50.
• எனக்கு துன்பம் விளைந்து என் நன்மைக்காகவே. அதனால், உம் விதிமுறைகளை நான் கற்றுக்கொண்டேன் - தி.பா 119 : 71.
• உமது திருச்சட்டம் எனக்கு இன்பம் தருவதாய் இல்லாதிருந்தால், என் துன்பத்தின் நான் மடிந்து போயிருப்பேன் - தி.பா 119 : 92.
• நான்பட்ட துன்பத்தில் நீங்கள் பங்கு கொண்டது. உங்கள் நன்மனத்தை காட்டுகிறது – பிலி 4 : 14.

துன்பத்தை ஆவிக்குரியவர்கள் “மகிழ்ச்சியோடு” ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்:

• அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட “இன்னல்களால்” கடுமையாகச் சோதிக்கப்பட்ட போதும், அவர்கள் எப்போதும் “மகிழ்ச்சி” நிறைந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் - 2கொரி 8 : 2
. • மிகுந்த “வேதனை” நடுவிலும், நீங்கள் தூயஆவி அருளும் “மகிழ்வோடு” இறைவார்த்தையை ஏற்றுக் கொண்டீர்கள் - 1 தெச 1 : 6.
• அவர் தாம் “அடையவிருந்த மகிழ்ச்சியின் பொருட்டு” இழிவையும் பொருட்படுத்தாமல் “சிலுவையை” ஏற்றுக் கொண்டார் - எபி 12 : 2. “சிலுவை = மகிழ்ச்சி”.

துன்பத்தில் மனம் தளராதிருக்க “விசுவாசம்” வேண்டும்:

நீங்கள் படும் துன்பங்களால் எவரும் மனம் தளர்ந்து போகாதவாறு, உங்கள் “நம்பிக்கையை” உறுதிபடுத்தி உங்களை ஊக்குவிக்க அவரை (திமொத்தேயு) அனுப்பினோம் -1 தெச 3:3; எபே 3 : 13.

துன்புற்ற மோசே ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

பாவத்தில் சிறிது காலம் இன்புறுவதை விட, கடவுளுடைய மக்களோடு சேர்ந்து “துன்புறுவதையே”, மோசே தேர்ந்து கொண்டார் - எபி 11 : 25.

மோசே, எகிப்தின் செல்வங்களை விட, மெசியாவின் பொருட்டு இகழ்ச்சியுறுவதே மேலான செல்வம் என்று கருதினார் - எபி 11 : 26.

கிறிஸ்துவோடு நெருக்கமாக உள்ளவர்களுக்கு துன்பம் உண்டு:

கிறிஸ்து இயேசுவிடம் இணைந்து, இறைப்பற்றுடன் வாழ விரும்புவோர் அனைவரும் இன்னலுறுவர் - 2 திமொ 3 : 12.


துன்பத்தை ஏற்றுகொள்பவர்களே ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள்:

நீங்கள் ஒளி பெற்ற பின் உங்களுக்கு நேரிட்ட துன்பம் நிறைந்த போராட்டத்தை மன உறுதியோடு “ஏற்றுக் கொண்டீர்கள்”; - எபி 10 : 32.

நீங்கள் இகழ்ச்சிக்கும் வேதனைகளுக்கும் ஆளாகி, “வேடிக்கை பொருளானீர்கள்”. சில வேளைகளில் இந்நிலைக்கு ஆளானோரின் துன்பங்களில் “பங்கு பெற்றீர்கள்” - எபி 10 : 33.

யாராவது உங்களை அடிமைப்படுத்தினாலும், சுரண்டினாலும், உங்களுக்கு கண்ணி வைத்தாலும், உங்களிடம் இறுமாப்போடு நடந்து கொண்டாலும், உங்களை கன்னத்தில் அறைந்தாலும் நீங்கள் “பொறுத்து கொள்கிறீர்கள்” - 2கொரி 11 : 20.

யூதர்களால் அவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டது போலவே, நீங்களும் உங்கள் சொந்த இனத்தாரால் “துன்புறுத்தப் பட்டீர்கள”;. – 1 தெச 2 : 14.

உங்கள் துன்பங்களுக்கிடையே நீங்கள் காட்டிய "சகிப்பு தன்மையையும்", இன்னல்களுக்கு இடையே நீங்கள் கொண்டிருந்த “மனவுறுதியையும் நம்பிக்கையையும்” முன்னிட்டு பெருமைப்படுகிறோம். 2 தெச 1 : 4.


1. துன்பத்தை ஏற்ற பின்பே விடுதலை:

சிறிது கால துன்பங்களுக்கு பின், கடவுள் உங்களை சீர்படுத்தி, உறுதிபடுத்தி, வலுபடுத்தி நிலைநிறுத்துவார் 1 பேதுரு 5 : 10.


2. ஒருவர் ஏற்கும் துன்பம், மற்றவர்க்கு ஆறுதலையும், மீட்பையும் அளிக்கும்:

நாங்கள் துன்புறுகிறோம் என்றால், அது உங்கள் ஆறுதலுக்காகவும், மீட்புக்காகவும் தான் - 2கொரி 1 : 6.


3. ஆவிக்குரியவர்கள் துன்பத்தை ஏற்றுவாழ, தேவகிருபை வழங்கப்படுகிறது:

கிறிஸ்துவிடம் நம்பிக்கை கொள்வதற்கு மட்டும் அல்ல, அவருக்காக “துன்பங்களை ஏற்பதற்காகவும்” நீங்கள் அருள் பெற்றுள்ளீர்கள் - பிலி 1 : 29.


4. துன்பத்தை ஏற்றுவாழ்பவர்களுக்கு “மகிமையான வாழ்வு” நிச்சயம் உண்டு:

இக்காலத்தில் நாம்படும் துன்பங்கள், எதிர்காலத்தில் நமக்காக வெளிப்பட போகிற மாட்சியோடு ஒப்பிட தகுதியற்றவை என எண்ணுகிறேன் - உரோ 8 : 18.


5. ஆவிக்குரிய வாழ்வு என்னும் நாணயத்தின் ஒருபக்கம் துன்பம், மறுபக்கம் ஆறுதல்:

நீங்கள் எங்கள் துன்பத்தில் பங்கெடுத்தது போல் எங்களுடைய ஆறுதலிலும் பங்கு பெறுவீர்கள் - 2 கொரி 1 : 7, 2 கொரி 1 : 4.


6. கிறிஸ்துவிடம் நாம் வைத்துள்ள அன்பு, எந்த துன்பத்தையும் ஏற்கும் பெலனை தரும்:

கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து, நம்மை பிரிக்க கூடியது எது? வேதனையா? நெருக்கடியா? இன்னலா? பட்டினியா? ஆடையின்மையா? இடரா? சாவா? எதுதான் நம்மை பிரிக்க முடியும்? – உரோ 8 : 35.

"ஆதிசபையும் துன்பமும்"


துன்புறும் ஆவிக்குரியவர்களைப் பற்றி, வெளிப்பாடு நூல்:
1. இயேசுவோடு இணைந்த நிலையில், “உங்கள் வேதனையிலும்”, ஆட்சியுரியுமையிலும், மனவுறுதியிலும் பங்கு கொள்பவனுமான யோவான் என்னும் நான் - வெளி 1 : 9.
2. உன் “துன்பத்தையும்”, ஏழ்மையையும் நான் அறிவேன் - வெளி 2 : 9.
3. கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் கொடிய வேதனையிலிருந்து மீண்டவர்கள். தங்களின் தொங்கலாடைகளை ஆட்டுகுட்டியின் இரத்தத்தில் துவைத்து வெண்மையாக்கி கொண்டவர்கள் - வெளி 7 :14

ஆவிக்குரிய மக்கள் துன்பத்தை ஏற்பதால் மீட்கபடுகிறார்கள்:
1. தங்கள் துன்பத்திலே அவர்கள் என்னைத் தேடுவார்கள் - ஓசே 5 : 15.
2. துன்புற்றோரை துன்பத்தால் கடவுள் காப்பார். வேதனையால் அவர்கள் காதை திறப்பார் - யோபு 36 : 15.

திராணிக்கு மேல், துன்ப சோதனை இருக்காது:

நாம் அடையும் இன்னல்கள் மிக எளிதில் தாங்கக் கூடியவை. அவை சிறது காலம் தான் நீடிக்கும். ஆனால், அவை ஈடு இணையற்ற மாட்சியை விளைவிக்கின்றன. 2 கொரி 4 : 17.

உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சோதனை பொதுவாக மனிதருக்கு ஏற்படும் சோதனையே அன்றி வேறு அல்ல. கடவுள் உங்களுடைய வலிமைக்கு மேல் நீங்கள் சோதனைக்குள்ளாக விடமாட்டார். சோதனை வரும்போது, அதை தாங்கி கொள்ளும் வலிமையை உங்களுக்கு அருள்வார். அதிலிருந்து விடுபட வழி செய்வார் - 1 கொரி 10 : 13.

சிறிது கால துன்பங்களுக்கு பின், அவர் உங்களை சீர்படுத்தி, உறுதிபடுத்தி, வலுபடுத்தி நிலை நிறுத்துவார். 1 பேதுரு 5 : 10.


துன்பத்தை ஏற்கும் சபையாகிய உடல்:

ஓர் உறுப்பு துன்புற்றால், அதனுடன் மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் சேர்ந்து துன்புறும் - 1கொரி 12 : 26.

துன்புறக்கூடிய உடல் உங்களுக்கும் உள்ளதால் துன்புறுத்தபடுபவர்களை மறவாதீர்கள் - எபி 13 : 3.


துன்பத்தில் கடவுளின் நீதி:

உங்களை துன்புறுத்துகிறவர்களுக்கு துன்பத்தையும், துன்புறுத்தப்படும் உங்களுக்கு, துயர் நீங்கி அமைதியையும் கைம்மாறாக அளிப்பது கடவுளுடைய நீதியன்றோ! – 2தெச 1 : 6


ஆவிக்குரிய மக்களுக்கு துன்பம் வந்தே தீரும்:
1. துன்பங்கள் வந்தே தீரும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் - 1தெச 3 : 3.
2. நீங்கள் துன்பப்படத்தான் வேண்டும் - 1தெச 3 : 4.
3. “துன்பத்திற்கென்றே தோன்றினர் மனிதர்” – யோபு 5:7.
"இயேசுவும் துன்பமும்"


1. “துன்பப்பட்டதால் துன்புறுவோருக்கு உதவி”

இயேசு தாமே சோதனைக்கு உள்ளாகி துன்பப்பட்டதனால், “சோதிக்கப்படுவோருக்கு உதவி” செய்ய அவர் வல்லவர் - எபி 2 : 18, 4 : 15, 5 : 2.


2. இறை சித்தத்துக்கு கீழ்படிந்து துன்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று "இயேசு முன்மாதிரி" காட்டினார்.

அவர் இறைமகனாயிருந்தும், துன்பங்கள் வழியே கீழ்படிதலை கற்றுக்கொண்டார் - எபி 5 : 8


3. துன்புற்று பாவபரிகாரம் செய்வது “இயேசு காட்டிய வழி”:

இயேசு தம்மையே பலியாக கொடுத்து, பாவங்களை போக்குவதற்காக ஒரே முறை உலகில் வெளிப்படுத்தப்பட்டார் - எபி 9 : 26, 1 பேதுரு 3 : 18.


4. இயேசு “துன்பத்தில் பொறுமை” காத்தார்:

பழிக்கப்பட்ட போது, பதிலுக்கு பழிக்கவில்லை. துன்புறுத்தப்பட்ட போது அச்சுறுத்தவில்லை – 1 பேதுரு 2 : 23


5. பிறர் மீட்புக்காக நாம் துன்பபட “இயேசு வழிகாட்டினார்”:

கடவுளின் அருளால், அனைவருடைய நலனுக்காகவும் இயேசு சாவுக்கு உட்பட வேண்டியிருந்தது. எபி 2 : 9.


6. இயேசுவின் துன்பத்தில் “எனக்கும் பங்கு”:

கிறிஸ்துவையும், அவர்தம் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அறியவும் அவருடைய துன்பங்களில் பங்கேற்று சாவில் அவரை ஒத்திருக்கவும் விரும்புகிறேன். – பிலி 3 : 10.


7. மீட்பு பணியில் “துன்பம் உண்டு”:

மீட்பை தொடங்கி வழிநடத்துபவரை (இயேசுவை) துன்பங்கள் மூலம் கடவுள் நிறைவுள்ளவராக்கினார். – எபி 2 : 10.


8. கிறிஸ்து “துன்பப்பட வேண்டும்”:

தங்களுக்குள் இருந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி, கிறிஸ்து பட வேண்டிய துன்பங்களையும், அவற்றுக்கு பின் அடைய வேண்டிய மாட்சியை முன்னறிவித்த போது, அந்த காலமும் சூழ்நிலையும் எவையென்று ஆராய்ந்தனர் - 1 பேதுரு 1 : 11.


9. நாம் கிறிஸ்துவின் “துன்பங்களுக்கு சாட்சியாக” இருக்க வேண்டியவர்கள்:

கிறிஸ்துவின் துன்பங்களுக்கு சாட்சியும், வெளிப்படவிருக்கும் மாட்சிமையில் பங்குகொள்ள போகிறவருமாகிய நான் - 1 பேதுரு 5 : 1.


10. துன்பத்தில் “இயேசு தரும் ஆறுதல்”:

கிறிஸ்து நமக்காக மிகுதியாக துன்புற்றார். அது போல, அவர் வழியாக நாம் மிகுதியான ஆறுதலும் பெறுகிறோம். – 2 கொரி 1 : 5.

கடவுள் எங்களுடைய இன்னல்கள் அனைத்திலும் எங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறார். நாங்கள் ஆறுதல் பெற்றுள்ளதால், பல்வேறு இன்னல்களின் உழலும் மற்ற மக்களுக்கும் ஆறுதல் அளிக்க எங்களால் முடிகிறது. – 2 கொரி 1 : 4.

எல்லா இன்னல்களுக்கு இடையேயும், என் உள்ளத்தில் ஆறுதல் நிறைந்திருக்கிறது. – 2 கொரி 7 :4

நீங்கள் என் துன்பத்தில் பங்கெடுத்தது போல், எங்களுடைய ஆறுதலிலும் பங்கு பெறுவீர்கள் - 2 கொரி 1 : 7.

"துன்பமும் பவுலின் ஊழியமும்"


• வேதனை, இடர் நெருக்கடி ஆகியவற்றை மிகுந்த மன உறுதியோடு நாங்கள் தாங்கி வருகிறோம் - 2 கொரி 6 : 4.
• நாங்கள் அடிக்கப்பட்டோம்; சிறையில் அடைக்கப்பட்டோம்; குழப்பங்களில் சிக்கினோம்; பாடுபட்டு உழைத்தோம், கண்விழித்தோம், பட்டினி கிடந்தோம் - 2 கொரி 6 : 5.
• இந்நேரம் வரை பட்டினியோடும், தாகத்தோடும், ஆடையின்றியும் இருக்கிறோம். அடிக்கப்படுகிறோம். நாடோடிகளாய் இருக்கிறோம் - 1 கொரி 4 : 11.
• எங்களுக்கு மரண தண்டனையே விதிக்கப்பட்டது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது. 2 கொரி 1 : 9.
• எனக்கு வறுமையிலும் வாழ தெரியும்; வளமையிலும் வாழ தெரியும், வயிறார உண்ணவோ, பட்டினி கிடக்கவோ எந்த சூழலிலும் வாழ பயற்சி பெற்றிருக்கிறேன் - பிலி 4 : 12.
• பன்முறை சிறையில் அடைபட்டேன். கொடுமையாய் அடிபட்டேன் ………… குளிரில் வாடினேன், ஆடையின்றி இருந்தேன் - 2 கொரி 11 : 23 – 27.
• கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நான் அனைத்தையும் இழந்து விட்டேன். கிறிஸ்துவை ஆதாயமாக்க எல்லாவற்றையும் குப்பையாக கருதுகிறேன்- பிலி 3 : 8.
• பிலிப்பி நகரில் நாங்கள் துன்புற்றோம். இழிவாக நடத்தப்பட்டோம் - 1 தெச 2 : 2.

துன்பத்தில் மகிழும் ஊழியர்:

1. உங்கள் பொருட்டு துன்புறுவதில் நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். கிறிஸ்து தம் உடலாகிய திருச்சபைக்காக வேதனையுற்றார். அவர் மேலும் பட வேண்டிய வேதனையை என் உடலில் ஏற்று நிறைவு செய்கிறேன். கொலோ 1 : 24.
2. துன்பங்களை தாங்கி கொள்வதிலும் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் - உரோ 5 : 3.
3. எல்லா இன்னல்களுக்கு இடையேயும், என் உள்ளத்தில் ஆறுதல் நிறைந்திருக்கிறது. மகிழ்ச்சி பொங்கி வழிகிறது – 2 கொரி 7 : 4.
4. அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இன்னல்களால் கடுமையாகச் சோதிக்கபட்ட போதும், அவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் - 2 கொரி 8 : 2.

துன்பத்தில் பொறுமையுள்ள ஊழியர்:

1. எங்கள் கைகளால் பாடுபட்டு உழைக்கிறோம். பழிக்கப்படும் போது ஆசி கூறுகிறோம். துன்புறுத்தபடும் போது பொறுத்து கொள்கிறோம் - 1 கொரி 4 : 12.
2. நாங்கள் துன்பங்களை பொறுத்து கொள்வதைப் போல, நீங்களும் உங்கள் துன்பங்களை தளரா மனதுடன் பொறுத்து கொள்வதற்கு இந்த ஆறுதல் ஆற்றல் அளிக்கிறது. – 2 கொரி 1 : 6.
3. எனக்கு நேரிட்ட இன்னல்களையும், துன்பங்களையும் பொறுத்துக் கொண்டேன் - 2 திமொ 3 : 11.

துன்பத்தில் கனிவு:

அவமதிக்கப்படும் போது "கனிவாக பேசுகிறோம்". நாங்கள் உலகத்தின் குப்பை போலானோம். அனைத்திலும் கழிவுப்பொருட்கள் என கருதப்பட்டோம். – 1 கொரி 4 : 13.


துன்பத்தின் மத்தியில் நற்செய்தி ஊழியம்:

• நற்செய்தி அறிவிப்பதன் பொருட்டே நான் துன்புற்று வருகிறேன் - 2 திமொ 1 :12.
• இந்நற்செய்திக்காகவே, நான் குற்றம் செய்தவனைப் போல சிறையிலிடப்பட்டு துன்புறுகிறேன். – 2 திமொ 2 : 9.
"துன்பத்தைப் பற்றிய பவுலின் உபதேசம்"

ஆவிக்குரியவர் துன்பங்களை ஏற்று வாழ வேண்டியவர்:
1. கடவுளின் வல்லமைக்கேற்ப நற்செய்தியின் பொருட்டு துன்பத்தில் என்னுடன் பங்குகொள் - 2 திமொ 1 : 8.
2. நீயோ அனைத்திலும் அறிவு தெளிவோடிரு. துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள் - 2 திமொ 4 : 5.
3. துன்பத்தில் தளரா மனதுடன் இருங்கள் - உரோ 12 : 12.
4. உனக்கு வரவிருக்கும் துன்பத்தை பற்றி அஞ்சாதே – வெளி 2 : 10.
5. உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட தீங்கை நீங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள கூடாதா? -1 கொரி 6 : 7.

நற்செய்தியின் பொருட்டும், இறையரசின் பொருட்டும் துன்பம் உண்டு:
1. கடவுளின் வல்லமைக்கேற்ப நற்செய்தியின் பொருட்டு துன்பத்தில் என்னுடன் பங்கு கொள் - 2 திமொ 1 : 8.
2. இறையாட்சிக்காகவே நீங்கள் துன்புறுகிறீர்கள் - 2 தெச 1 : 5.
3. நாம் பல வேதனைகள் வழியாகவே இறையாட்சிக்கு உட்பட வேண்டும் - தி.தூ 14 : 22.

பாடுகளில் மகிமையும் உண்டு:

அவருடைய துன்பங்களில் நாம் பங்குபெற வேண்டும். அப்போது தான் அவரோடு மாட்சியிலும் பங்கு பெறுவோம் - உரோ 8 : 17.

உங்கள் பொருட்டு நான் படும் துன்பங்களை கண்டு நீங்கள் மனந்தளர்ந்து போகாதபடி உங்களை வேண்டுகிறேன். அத்துன்பங்களே உங்களுக்கு பெருமையாக அமையும் - எபே 3 : 13.


துன்பத்தை ஏற்பதில் பரிசுத்தவான்களே முன்மாதிரி:

நீங்கள் தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடாமல் நம்பிக்கையாலும் பொறுமையாலும் இறைவாக்குறுதிகளை உரிமைப் பேறாக பெற்றவர்களைப் போல் வாழுங்கள் - எபி 6 : 12.

நீங்கள் துன்பத்தை தாங்குவதிலும் பொறுமையை கடைபிடிப்பதிலும் இறைவாக்கினர்களை மாதிரிகளாக கொள்ளுங்கள் - யாக் 5 : 10.

கடவுளின் பார்வையில் தூய்மையானதும், மாசற்றதுமான சமயவாழ்வு எதுவெனில், துன்புறும் அனாதைகளையும், கைம்பெண்களையும் கவனித்தலும், உலகத்தால் கறைபடாதபடி தம்மை காத்து கொள்வதும் ஆகும். – யாக் 1 : 27."துன்பத்தை ஏற்க பேதுருவின் உபதேசம்"

1. நன்மை செய்தும் அதற்காக பொறுமையோடு துன்புற்றால், அது கடவுளுக்கு உகந்ததாகும் - 1 பேதுரு 2 : 20.
2. நன்மை செய்வதில் நீங்கள் ஆர்வமுடையவர்களாய் இருந்தால், உங்களுக்கு தீமை செய்ய போகிறவர் யார் - 1 பேதுரு 3 : 13.
3. நீதியின் பொருட்டு துன்புற வேண்டியிருப்பினும் நீங்கள் பேறுபெற்றவர்களே – 1 பேதுரு 3 : 14.
4. அசையாத நம்பிக்கை கொண்டவர்களாய் அலகையை எதிர்த்து நில்லுங்கள். உலகெங்கிலுமுள்ள உங்கள் சகோதரர் சகோதரிகள் உங்களைப் போலவே துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா? 1 பேதுரு 5 : 9.
5. தீமை செய்து துன்புறுவதை விட, கடவுளுக்கு திருவுளமானால், நன்மை செய்து துன்புறுவதே மேல் - 1 பேதுரு 3 : 17.
6. உங்களுக்கு வரும் துன்பங்கள், நீங்கள் கொலைஞராகவோ, திருடராகவோ இருப்பதால் வந்தவையாய் இருக்க கூடாது – 1 பேதுரு 4 : 15.
7. நீங்கள் கிறிஸ்தவராய் இருப்பதால் துன்புற்றால், அதற்காக வெட்கபடலாகாது. அந்த பெயரின் பொருட்டு கடவுளை போற்றி புகழுங்கள் - 1 பேதுரு 4 : 16.
8. கடவுளின் திருவுளப்படி துன்பப்படுகிறவர்கள் நன்மை செய்வதில் நிலைத்திருந்து படைத்தவரிடம் தங்களை ஒப்படைப்பார்களாக – 1 பேதுரு 4 : 19.
9. கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக துன்புற்று, ஒரு முனமாதிரியை வைத்து சென்றுள்ளார். எனவே நீங்கள் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுங்கள் - 1பேதுரு 2 : 21.
10. கிறிஸ்து தம் ஊனுடலில் துன்புற்றார். அப்பொழுது அவர் கொண்டிருந்த மனநிலையை நீங்களும் படைக்கலமாக பூண்டு கொள்ளுங்கள் - 1 பேதுரு 4 : 1.
11. ஒருவர் அநியாயமாக துயருறும் போது, கடவுளை மனதில் கொண்டு, அதை பொறுமையோடு ஏற்று கொள்வாராயின், அதுவே கடவுளுக்கு உகந்தது ஆகும் - 1 பேதுரு 2 : 19.
12. துன்ப தீயில் நீங்கள் சோதிக்கப்படும் போது, ஏதோ எதிர்பாராதது நேர்ந்து விட்டதென வியக்காதீர்கள். மாறாக கிறிஸ்துவின் துன்பங்களில் பங்கு கொள்கிறீர்கள் என்று எண்ணி மகிழுங்கள். – 1 பேதுரு 4 : 12.

"முடிவுரை"

மெசியா ஏற்ற துன்பமும் மெசியாவின் மக்களும்:
• ஆவிக்குரிய இயேசு மகிழ்வோடு ஏற்ற துன்பம், இந்த உலகை மீட்டது.
• அவ்வாறே, ஆவிக்குரியவர்களும், “துன்பத்தை” ஒரு “வெற்றுத்துன்பமாக” அல்ல, மாறாக, “மீட்பின் துன்பமாகவே” ஏற்றார்கள்.
• “சிலுவை”, அழிவுறுவோருக்கு “மடமை”, வாழ்வடைவோருக்கு “ஆசீர்” என்று நம்பினார்கள்.

இரத்தசாட்சிகளும் ஆதி ஆவிக்குரிய சபையும்:
• மேலே சொன்ன சத்தியங்களே, “இரத்தசாட்சிகளை” உருவாக்கின.
• விசுவாசிகளை, “விசுவாசத்துக்கு வித்தான இரத்தம்” சிந்த வைத்தது, மேலே கண்ட போதனைகளே.
• மேலும், ஆவிக்குரிய ஆதிசபையின், “துன்பம்” பற்றிய படிப்பினையால், வலுவடைந்த திருச்சபையில், “அனேக புனிதர்களும்” அவ்வண்ணமே உருவானார்கள்.

ஐந்துகாய பிரான்சிஸ், புனித பியோ:
• துன்பத்தை இயேசுவிடமிருந்து “கேட்டு வாங்கியவர்களின்” சரிதை ஆவிக்குரிய சபையில் உண்டு.
• அவர்களில் சிலரே, ஐந்துகாய பிரான்சிஸ், பாதர் பியோ போன்றவர்கள்.
• அவ்வண்ணமே, துன்பங்கள், சிறை, சித்திரவதை, நெருக்கடிகளை சந்திக்க, ஆயத்தமான ஆயிரமாயிரம் மிஷனறிகளை உருவாக்கி, திருச்சபையை உலகமெங்கும் வளர்த்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு சரித்திரம், “மீட்பின் துன்பத்துக்கு” உண்டு.
• இன்றைய “உலக கிறிஸ்தவமும்” உலக போதனைகளும், “;துன்பத்தை” ஏற்க மறுத்தாலும், ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள், துன்பத்தை “ஆசீராகவே” எப்போதும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
Go to Top