வழிகாட்டும் வார்த்தைகள்

என் வார்த்தைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடித்து வந்தால், உண்மையில் என் சீடர்களாய் இருப்பீர்கள். உண்மையை அறிந்தவர்களாயும் இருப்பீர்கள். உண்மை உங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும் - யோவா 8:31.
Go to Top