“கேளுங்கள், உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், நீங்கள் கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள் உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்" - மத் 7:7.

"நாம் கேட்பது கடவுளுடைய திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அமைந்திருப்பின், அவர் நமக்கு செவிசாய்க்கிறார்; இதுவே, நாம் அவர் மீது கொண்டுள்ள உறுதியான நம்பிக்கை" – 1யோவா 5:14.
QA
Go to Top