கேட்டதில் பிடித்தது (From Sunday Messages)

தொகுப்பு
Sr.Sweety Mariadas - Zurich

பாவம் போக்கும் விசுவாசம் - பாகம் 1
பாவம் போக்கும் விசுவாசம் - பாகம் 2
பாவம் போக்கும் விசுவாசம் - பாகம் 3
பாவம் போக்கும் விசுவாசம் - பாகம் 4
ஸ்னேக ஊழியம் - பாகம் 1
ஸ்னேக ஊழியம் - பாகம் 2


ஸ்னேக ஊழியம் - பாகம் 3
ஸ்னேக ஊழியம் - பாகம் 4
மீட்பு - பாகம் 1
மீட்பு - பாகம் 2
மீட்பு - பாகம் 3
மீட்பு - பாகம் 4


மீட்பு - பாகம் 5
நீதிமான்களின் துன்பங்கள் - பாகம் 1
நீதிமான்களின் துன்பங்கள் - பாகம் 2
நீதிமான்களின் துன்பங்கள் - பாகம் 3
நீதிமான்களின் துன்பங்கள் - பாகம் 4
என் பின்னே வாருங்கள் - பாகம் 1


என் பின்னே வாருங்கள் - பாகம் 2
ஒளியின் செயல்கள் - பாகம் 1
ஒளியின் செயல்கள் - பாகம் 2
வனாந்திரத்தில் திருமுழுக்கு – பாகம் 1
வனாந்திரத்தில் திருமுழுக்கு – பாகம் 2
வனாந்திரத்தில் திருமுழுக்கு – பாகம் 3


ஓய்வுநாளும் விசுவாசிகளும் - பாகம் 1
ஓய்வுநாளும் விசுவாசிகளும் - பாகம் 2
ஓய்வுநாளும் விசுவாசிகளும் - பாகம் 3
ஓய்வுநாளும் விசுவாசிகளும் - பாகம் 4
உடன்படிக்கையில் ஆசீரும் சாபமும் - பாகம் 1
உடன்படிக்கையில் ஆசீரும் சாபமும் - பாகம் 2


உடன்படிக்கையில் ஆசீரும் சாபமும் - பாகம் 3
கடவுளின் முன் உண்மையாயிரு – பாகம் 1
கடவுளின் முன் உண்மையாயிரு – பாகம் 2
கடவுளின் முன் உண்மையாயிரு – பாகம் 3
இறந்தவர்க்கு நற்செய்தி – பாகம் 1
இறந்தவர்க்கு நற்செய்தி – பாகம் 2இறந்தவர்க்கு நற்செய்தி – பாகம் 3
இறந்தவர்க்கு நற்செய்தி – பாகம் 4
ஆபிரகாம் - விசுவாசத்தின் மாதிரி – பாகம் 1
ஆபிரகாம் - விசுவாசத்தின் மாதிரி – பாகம் 2
ஆபிரகாம் - விசுவாசத்தின் மாதிரி – பாகம் 3
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவது எப்படி – பாகம் 1வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவது எப்படி – பாகம் 2
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவது எப்படி – பாகம் 3
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவது எப்படி – பாகம் 4
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவது எப்படி – பாகம் 5
ஆலயம் புதுப்பிக்கப்படல் - பாகம் 1
ஆலயம் புதுப்பிக்கப்படல் - பாகம் 2ஆலயம் புதுப்பிக்கப்படல் - பாகம் 3
ஆலயம் புதுப்பிக்கப்படல் - பாகம் 4
யாபேசின் ஜெபம் - பாகம் 1
யாபேசின் ஜெபம் - பாகம் 2
யாபேசின் ஜெபம் - பாகம் 3
யாபேசின் ஜெபம் - பாகம் 4பேறுபெற்றவர் யார் - பாகம் 1
பேறுபெற்றவர் யார் - பாகம் 2
பேறுபெற்றவர் யார் - பாகம் 3
பேறுபெற்றவர் யார் - பாகம் 4
பேறுபெற்றவர் யார் - பாகம் 5
யாவே - கடவுளின் பெயர் - பாகம் 1யாவே - கடவுளின் பெயர் - பாகம் 2
யாவே - கடவுளின் பெயர் - பாகம் 3
யாவே - கடவுளின் பெயர் - பாகம் 4
கடவுளின் திருமுன் கணக்கு கொடுத்தல் - பாகம் 1
கடவுளின் திருமுன் கணக்கு கொடுத்தல் - பாகம் 2
கடவுளின் திருமுன் கணக்கு கொடுத்தல் - பாகம் 3கடவுளின் வழியும், உலக வழியும் - பாகம் 1
கடவுளின் வழியும், உலக வழியும் - பாகம் 2
கடவுளின் வழியும், உலக வழியும் - பாகம் 3
கடவுளின் வழியும், உலக வழியும் - பாகம் 4
கடவுளின் வழியும், உலக வழியும் - பாகம் 5
வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்து – பாகம் 1வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்து – பாகம் 2
வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்து – பாகம் 3
நல்ல மேய்ப்பன் - பாகம் 1
நல்ல மேய்ப்பன் - பாகம் 2
நல்ல மேய்ப்பன் - பாகம் 3
இயேசுவின் மூன்று முகம் - பாகம் 1இயேசுவின் மூன்று முகம் - பாகம் 2
இயேசுவின் மூன்று முகம் - பாகம் 3
இயேசுவின் மூன்று முகம் - பாகம் 4
இயேசுவின் மூன்று முகம் - பாகம் 5
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - முதல் செய்தி – பாகம்1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - முதல் செய்தி – பாகம் 2மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - முதல் செய்தி – பாகம் 3
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 1 st செய்தி – பாகம் 4
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 2 nd செய்தி – பாகம் 1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 2 nd செய்தி – பாகம் 2
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 2 nd செய்தி – பாகம் 3
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 2 nd செய்தி – பாகம் 4மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 2 nd செய்தி – பாகம் 5
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 3 rd செய்தி – பாகம் 1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 3 rd செய்தி – பாகம் 2
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 3 rd செய்தி – பாகம் 3
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 3 rd செய்தி – பாகம் 4
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 4 th செய்தி – பாகம் 1மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 4 th செய்தி – பாகம் 2
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 4 th செய்தி – பாகம் 3
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 4 th செய்தி – பாகம் 4
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 4 th செய்தி – பாகம் 5
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 5 th செய்தி – பாகம் 1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 5 th செய்தி – பாகம் 2மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 5 th செய்தி – பாகம் 3
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 5 th செய்தி – பாகம் 4
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 5 th செய்தி – பாகம் 5
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 6 th செய்தி – பாகம் 1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 6 th செய்தி – பாகம் 2
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 6 th செய்தி – பாகம் 3மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 6 th செய்தி – பாகம் 4
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 6 th செய்தி – பாகம் 5
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 6 th செய்தி – பாகம் 6
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 7 th செய்தி – பாகம் 1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 7 th செய்தி – பாகம் 2
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 7 th செய்தி – பாகம் 3மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 7 th செய்தி – பாகம் 4
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 7 th செய்தி – பாகம் 5
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 8 th செய்தி – பாகம் 1
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 8 th செய்தி – பாகம் 2
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 8 th செய்தி – பாகம் 3
மணவாளன் கிறிஸ்து - மணவாட்டி சபை - 8 th செய்தி – பாகம் 4

Go to Top