"அருள்வாக்கு"
"எவரும் வெறுங்கையராய் என் திருமுன் வரவேண்டாம்" - வி.ப 23:15; இ.ச 16:16; சீரா 35:4.
தன்னார்வம் கொண்ட ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும், எனக்காக காணிக்கை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் - வி.ப 25:2.
ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்குவதற்கேற்ப, உன் கையால் அவருக்கு தன்னார்வ காணிக்கை செலுத்து - இ.ச 16:10,17.
நீ எங்கு தங்கியிருந்தாலும், எருசலேமிலுள்ள கடவுளின் கோயிலுக்கு, நீ தன்னார்வக் காணிக்கை அனுப்ப வேண்டும் - எஸ் 1:4.
உன்னால் முடிந்தவரை, தாராளமாக காணிக்கை கொடு - சீரா 14:13.
உன்னத இறைவன் உனக்கு கொடுத்திருப்பதற்கேற்ப நீயும் அவருக்கு கொடு - சீரா 35:9.
பத்திலொரு பங்கை என் களஞ்சியத்தில் சேருங்கள். நான் வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து, உங்கள்மேல் ததும்பி வழியுமாறு, ஆசி வழங்குகிறேனா இல்லையா என்று பாருங்கள் - மலா 3:10.
உரிய காணிக்கையை, குறித்த காலத்தில் செலுத்தாதவன், பாவப்பழியை சுமப்பான் - எண் 9:13.
கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கி, சரிந்து விழும்படி, நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியில் போடுவார்கள். நீங்கள் எந்த அளவையால் அளப்பீர்களோ, அதே அளவையால், உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் - லூக் 6:38.
தங்கள் காணிக்கையை கீழ்க்காணும் முறையில் அனுப்பவும்
REV.FR.R.JOHN JOSEPH
CATHOLIC PENTECOST MISSION
INDIAN BANK
MARTHANDAM - 629165
KANYAKUMARI - DISTRICT
TAMILNADU - INDIA

ACCOUNT NO : 968166320
SWIFP CODE : IDIBINBBMAS
BSR CODE : 629019102
IFSC CODE : IDIB000M218

Mobile No : 9443604787 ; 9442382511
Skype Name : john.joseph322
E-mail : jjcpm@rediffmail.com
"காணிக்கை விபரம் "


1. மாதக் காணிக்கை …………………………................எண் 28:11
2. ஆண்டுக்காணிக்கை …………………………..........1சாமு 1:3
3. நன்றிக் காணிக்கை ……………………………லேவி 7:12
4. பொருத்தனைக் காணிக்கை ………………….......எண் 30:2
5. பாவக் கழுவாய் காணிக்கை …………லேவி 23:26-32
6. பலிவிருந்துக் காணிக்கை ………………………...2மக் 12:45
7. ஏழைகளுக்குக் காணிக்கை …………………2கொரி 9:1-12
Go to Top