“நலம் பெற்றவரில் ஒருவர், இயேசுவின் காலில் விழுந்து, அவருக்கு நன்றி செலுத்தினார். அவரோ ஒரு சமாரியர்” – லூக் 17:16.

“நலம் பெற்றவர் புறப்பட்டு சென்று, இந்த செய்தியை, எங்கும் அறிவித்து பரப்பி வந்தார்” – மாற் 1:45.
QA
Go to Top